Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Gospodarka odpadami

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
śro, 31 mar 2021, 16:42:30

JAK KLASYFIKOWAĆ ODPADY KOMUNALNE W FIRMACH?

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi błędnej klasyfikacji odpadów komunalnych oddawanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, odbieranych w ramach miejskiego sytemu

wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

śro, 14 paź 2020, 10:47:32

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ ?

Uprzejmie informujemy, że w aptekach znajdujących się na ternie Miasta Mszana Dolna znajdują się specjalne pojemniki, do których nieodpłatnie i w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska można wrzucać przeterminowane lekarstwa.

śro, 14 paź 2020, 11:08:50

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PSZOK W MSZANIE DOLNEJ

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

śro, 14 paź 2020, 11:19:53

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY ORAZ ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne są przyjmowane tylko i wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej.

śro, 14 paź 2020, 11:37:17

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominamy, że od miesiąca LISTOPADA  śmieci, odbierane będą raz w miesiącu:  worki brązowe , szareżółtezielone, niebieskie odbierane będą w tym samym dniu.

śro, 14 paź 2020, 11:55:42

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
śro, 14 paź 2020, 11:52:27

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Wykaz  podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
śro, 14 paź 2020, 11:49:50

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Wykaz  podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta Mszana Dolna w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2021

Święto Niepodległości

11:00 - 19:00
Mszana Dolna

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami