Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określanej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. I. ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: „ Oświadczam, że:- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.poz. 1439 t.j)”.
 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obwiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
 
 1. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 t.j)
 2. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
 
 
 
 


Podobne artykuły

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej.html