Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określanej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. I. ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: „ Oświadczam, że:- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.poz. 1439 t.j)”.
 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obwiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
 
 1. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 t.j)
 2. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
 
 
 
 


Podobne artykuły

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
14
07.2022

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej.html