Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Wymiana kotłów

Informacje w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 201 (II piętro), telefonicznie, pod numerem (18) 33 10 622 wew. 218 lub przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl 

 


Informujemy, że dla umów zawieranych z odbiorcami końcowymi w roku 2022 i 2023 w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe, pompy ciepła)  okres trwałości rozpoczął się dnia: 27.11.2023r. ( ostatnia płatność IZ RPO WM na rzecz Miasta Mszana Dolna).


 
W związku z zakończeniem realizacji projektu przypominamy Państwu o możliwych kontrolach.
 
Regulamin przeprowadzania kontroli w okresie trwałości projektu jest dostępny tutaj.

Kampania edukacyjno- informacyjna 

 
W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020 – ETAP II” Miasto Mszana Dolna przeprowadziło kampanię edukacyjno- informacyjną dla mieszkańców Mszany Dolnej.
W dniach: 18, 19, 25 lipca oraz 04,05,16,17 sierpnia br. odbyła się kampania, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani tematem obniżenia niskiej emisji.
Spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej.
 
Podczas spotkań poruszono następujące główne tematy:
1. Termomodernizacja na czym polega i jakie przynosi efekty
2. Różne formy finansowania działań termomodernizacyjnych
3. Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji.
4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
 
Ponadto omówiono obowiązującą uchwałę antysmogową dla województwa małopolskiego.
Z myślą o wszystkich uczestnikach spotkań zorganizowano konkursy z drobnymi nagrodami rzeczowymi (notesik, kolorowanka, zakładka do książek, broszurka informacyjna, książka, drewniana zabawka).
 
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach!
 
Prezentacja ze spotkań do pobrania tutaj.

REGULAMIN WYMIANY KOTŁÓW 2022
 
W związku z realizacją umów o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczących wymiany kotłów, zawartej w roku 2022., udostępniamy Państwu:
 
Regulamin podjęty uchwałą Rady Miejskiej w  Mszanie Dolnej dnia 29 czerwca 2022r.: 
 
 
2. Zmiana regulaminu, podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 10 sierpnia 2022r.
 
 
 
 Wniosek o dotacje wraz z oświadczeniami - tutaj do pobrania.
 
4. Wzór umowy w ramach zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” - tutaj do pobrania.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany kotła i modernizacji instalacji wewnętrznej  w kwocie do 14 000 zł. Zapraszamy chętnych do składania ankiet celem przeprowadzenia oceny energetycznej budynku.


Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014 – 2020 – ETAP II

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
dnia 22 kwietnia 2022 r.  zawarło umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego jako Instytucją Zarządzającą RPO WM, o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków w mieście, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Celem pośrednim jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze.
Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców , poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem 
 
Planowane efekty
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki w postaci:
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (150)
Redukcja poziomu emisji PM10 ( planowana redukcja: 99,96%)
Redukcja poziomu emisji PM2,5 ( planowana redukcja: 99,91%)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(Cl34) ( planowana redukcja: 64,21%).
 
Wartość Projektu.
Koszty całkowite: 2 174 757,46 zł
Koszty kwalifikowane: 2 174 757,46 zł
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 2 142 125,80 zł
Wkład własny: 32 631,66 zł
 
Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2023 roku.

OGŁOSZENIE

 
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Informujemy, że w roku 2022 na terenie Miasta Mszana Dolna wykonywane będą bezpłatne oceny energetyczne budynków mieszkalnych dla osób, które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia.
Przypominamy, że audytorzy / ankieterzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty na Państwa budynku.
Wykonawcą ocen energetycznych jest firma NEXT Adrian Cymba.

Planowane rozpoczęcie ocen: kwiecień 2022r.


Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem informacji o wybraniu do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.02-12-0241/18 pn. ,,Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020 – ETAP II'' zachęcam mieszkańców miasta do składania ankiet wraz z oświadczeniami.

Realizacja projektu planowana była na lata 2019 - 2020, jednak dopiero w tym roku otrzymamy środki na realizację projektu. Wiele osób, które wówczas zapisało się do programu zdążyło wykonać już instalację na własną rękę dlatego tez zachęcam mieszkańców zainteresowanych wymianą kotłów stałopalnych na gazowe w latach 2022-2023 do składania ankiet wraz z oświadczeniami.

Ilość przewidziana do realizacji na lata 2022-2023: 150 instalacji gazowych. Można pozyskać do 14 000 zł.


Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę wraz z oświadczeniem, dodatkowo Klauzula RODO (dostępne na stronie urzędu):

ANKIETA: TUTAJ

OŚWIADCZENIE - TUTAJ

KLAZULA RODO - TUTAJ


Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie powyższych dokumentów, które można składać:
1.    Osobiście w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej – pokój 201,
2.    Za pomocą poczty na adres urzędu,
3.    Za pomocą poczty elektronicznej (należy wysłać skan podpisanych dokumentów na adres ekomd@mszana-dolna.pl)

Osoby które złożą wymagane dokumenty, zostaną zgłoszone do oceny energetycznej budynku w ramach realizowanego projektu. Oceny energetyczne są bezpłatne.
Informacje w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 201 (II piętro), telefonicznie, pod numerem (18) 33 10 622 wew. 201 lub przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl .

 

Z wyrazami szacunku,       
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Anna Pękała       fot. źródło internet


Informacja
 
Informujemy, że dla umów zawieranych z odbiorcami końcowymi w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe)  okres trwałości rozpoczął się dnia: 12.11.2019r. ( ostatnia płatność IZ RPO WM na rzecz Miasta).
 

Informujemy, że dla umów zawieranych z odbiorcami końcowymi w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na [paliwo stałe)  okres trwałości rozpoczął się dnia: 01.02.2022r. ( ostatnia płatność IZ RPO WM na rzecz Miasta).


Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej 

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Dotyczy, więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych.

Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu miasta, straż miejska, Policja, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać skierowana również do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dostępne są na stronie internetowej:

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej, dostępne są na stronie internetowej:

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, udostępniony został formularz kontaktowy:

https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/       oraz infolinia 12 63 03 100.

Pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza do pobrania tutaj.  OGŁOSZENIE

 

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Informujemy, że w roku 2019 na terenie Miasta Mszana Dolna wykonywane są bezpłatne oceny energetyczne budynków mieszkalnych dla osób, które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia.

Przypominamy, że audytorzy / ankieterzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty na Państwa budynku.

LISTA OSÓB WYKONUJĄCYCH OCENY ENERGETYCZNE DLA ZADANIA:
Wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego, mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4. RPO WM 2014-2020

Lp. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1.   Arkadiusz Kuryś           Audytor
2.   Mateusz Wojtecki         Audytor
3.   Anna Młodzianowska   Audytor
4.   Karol Bednarczyk         Audytor
5.   Rafał Jamrogiewicz      Audytor
6.   Hanna Dziadek             Audytor
7.   Tomasz Marchiński       Audytor
8.   Natalia Kachnic            Audytor
9.   Krystian Szarek            Ankieter
10. Kamil Osysko               Ankieter
11. Paweł Gortal                Ankieter
12. Adrian Cymba              Ankieter
13. Piotr Sanocki                Ankieter
 Stop kopciuchom! 

Miasto Mszana Dolna w dalszym ciągu przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wymianą starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek czy biomasę.

Dotacja do 9 000,00 zł !        Wystarczy po nią sięgnąć !

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do tut. urzędu celem pozyskania dotacji.

Wszelkich informacji udziela Koordynator Projektów w Urzędzie Miasta Mszana Dolna - Agnieszka Duda, pokój 201, tel. 18 33 10 417 wew. 218.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta!INFORMACJA

Szanowni Państwo!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Mszana Dolna oraz realizacją zadań zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mszana Dolna niniejszym informuję, że celem pozyskania dofinansowania na wymiany kotłów stałopalnych na gazowe Miasto Mszana Dolna złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji –SPR.

Ilość przewidziana do realizacji na lata 2019-2020: 150 instalacji gazowych.

Ilość instalacji wynika ze złożonych dotychczas do tut. urzędu ankiet oraz oświadczeń dot. źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mszana Dolna.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019r.

Z wyrazami szacunku,       
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
mgr Józef Kowalczyk       OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Miasto Mszana Dolna w dalszym ciągu przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wymianą starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek czy biomasę.

Maksymalny poziom dotacji wynosi 9 000,00 zł, wysokość dotacji jest przeliczana na podstawie oceny energetycznej.

Przypominamy, że oceny energetyczne budynków mieszkalnych dla osób które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia wykonywane są bezpłatnie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do tut urzędu celem pozyskania dotacji.

Wszelkich informacji udziela Koordynator Projektów w Urzędzie Miasta Mszana Dolna - Agnieszka Duda, pokój 201, tel. 18 33 10 417 wew. 218.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta! 

 

Burmistrz Miasta                   
mgr Józef Kowalczyk               


EDUKACJA EKOLOGICZNA W MIEŚCIE

W ramach realizacji dwóch projektów ( kotły na gaz oraz kotły na paliwa stałe) współfinansowanych przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” Miasto Mszana Dolna przeprowadziło edukację ekologiczną dla mieszkańców Miasta.

W dniach 16.05.2018 oraz 18.06.2018r. odbyły się 2 cykle konferencji, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani tematem obniżenia niskiej emisji.

Spotkania odbyły się w : Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, Zespole Szkół Miejskich nr 1 oraz w Zespole Szkół Oświatowych w Mszanie Dolnej.

Podczas spotkań poruszono następujące główne tematy:

1. Sposoby obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza
2. Możliwości i narzędzia służące poprawie efektywności energetycznej.
3. Efektywne eksploatowanie z systemu ogrzewania ( z nowego źródła ciepła), celem osiągnięcia efektywności energetycznej i obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza.

W szczególności omówiono uchwałę antysmogową dla województwa małopolskiego, sposoby rozpalania w kotłach klasowych oraz pozaklasowych.

Ponadto z myślą o młodszych uczestnikach spotkań zorganizowano konkursy z drobnymi nagrodami rzeczowymi (słuchawki, pendrive-y), dzięki czemu dzieci i młodzież z większym zainteresowaniem wsłuchiwały się w przekazywane informacje. Konkursy przebiegały błyskawicznie, dzieci udowodniły, że można na nich polegać.

Tym bardziej cieszy fakt, że podczas spotkań najmłodsi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich ograniczania. Dlatego też nadzieja jaką pokładamy w najmłodszych niejako orędownikach zdrowego stylu życia nie jest bezzasadna.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach!

Prezentacja dotycząca paliw stałych - do pobrania tutaj.

Prezentacja dotycząca paliw gazowych - do pobrania tutaj.

Prezentacja ze spotkań w szkołach - do pobrania tutaj. 


OGŁOSZENIE  -  AUDYT ENERGETYCZNY


Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 21 maja br. na terenie Miasta Mszana Dolna wykonywane są bezpłatne oceny energetyczne budynków mieszkalnych dla osób które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia.

Przypominamy, że audytorzy / ankieterzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty w Państwa budynku.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia oceny to:

1. Krystian Kędziora                 Audytor
2. Natalia Kachnic                    Audytor
3. Wojciech Dyrcz                     Audytor
4. Tomasz Marchiński              Audytor
5. Rafał Jamrogiewicz              Audytor
6. Hanna Dziadek                     Audytor
7. Mateusz Daniluk                   Audytor
8. Mateusz Szyduczyński         Audytor
9. Kamil Skórzyński                  Ankieter
10. Michał Daniluk                    Ankieter
11. Bernadetta Bzymek            Ankieter

Każda z w/w osób powinna legitymować się oświadczeniami imiennymi wystawionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Wzór oświadczenia:

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW PN.:

„OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI W MSZANIE DOLNEJ – WYMIANA STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA PALIWA STAŁE W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020”

NA SPOTKANIACH PORUSZONE ZOSTANĄ M.IN. NASTEPUJĄCE TEMATY:

- SPOSOBY OGRANICZENIA POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
- MOŻLIWOŚCI I NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
- EFEKTYWNE EKSPLOATOWANIE SYSTEMU OGRZEWANIA

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 16 MAJA (ŚRODA) O GODZ. 16:00 ORAZ 18:00 W SALI NARAD URZĘDU MIASTA W MSZANIE DOLNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW.

BURMISTRZ MIASTA        
mgr JÓZEF KOWALCZYK    INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta Mszana Dolna, dot. możliwości zmiany wnioskowanego ogrzewania z paliwa stałego (ekogroszek, biomasa) na ogrzewanie gazowe informujemy, że przedmiotowa zmiana w ramach projektu dot. paliw stałych (4.4.3) jest niedopuszczalna.

Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania odbiorców ostatecznych, którzy wyrazili chęć zmiany rodzaju paliwa do projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.4.2 , dot. ogrzewania gazowego z zastrzeżeniem, iż we wskazanym projekcie nastąpi rezygnacja odbiorców ostatecznych, ewentualnie jeśli zostaną wygenerowane oszczędności umożliwiające zakwalifikowanie nowych odbiorców końcowych ( wówczas zostanie uruchomiona lista rezerwowa, uwzględniająca wszystkie osoby, które do dnia dzisiejszego złożyły ankiety wraz z oświadczeniami oraz osoby które złożyły wnioski o zmianę ogrzewania – kolejność listy rezerwowej ustalono zgodnie z kolejnością składania ww. dokumentów- liczy się data wpływu do tut. urzędu).

Ponadto informujemy, że co do zasady należy instalować kotły o mocy wynikającej z audytu energetycznego , niemniej w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest możliwość montażu kotłów o innej mocy niż wynika to z audytu energetycznego.

Jeżeli Wnioskodawcy planują zamontować inny kocioł aniżeli wskazany w audycie niezbędna jest opinia Wykonawcy, który potwierdzi, że wybrany kocioł jest odpowiednio dobrany do powierzchni grzewczej danego budynku/ lokalu mieszkalnego. Wówczas podstawą dofinansowania do nowych urządzeń grzewczych (w przypadku montażu kotła o niższej mocy) będzie rzeczywista moc zamontowanego urządzenia, a nie moc wynikająca z oceny energetycznej.INFORMACJA

Informacja dot. projektów pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”

1. Cele projektów:

Cele ogólne, rozumiane jako długofalowe i społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu:

- stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo
energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
- wzrost wykorzystania potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu.

Cele bezpośrednie projektu:

- ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań,
- zmniejszenie zużycia węgla,
- wzrost świadomości proekologicznej mieszkańców,
- polepszenie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców.

2. Planowane efekty:

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła:

a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe):

- liczba zmodernizowanych instalacji: 52 szt.
- redukcja emisji w stosunku do ilości zmodernizowanych źródeł ciepła i wartości przed modernizacją oraz redukcją po modernizacji:

CO2 – 64,77%
PM10 – 99,96%
PM2,5 – 99,91 %


b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe):

- liczba zmodernizowanych instalacji: 115 szt. ( w tym 100 nowoczesnych kotłów na węgiel oraz 15 nowoczesnych kotłów na biomasę)
- redukcja emisji w stosunku do ilości zmodernizowanych źródeł ciepła i wartości przed modernizacją oraz redukcją po modernizacji:

CO2 – 46,15%
PM10 – 96,17%
PM2,5 – 91,28 %

3.Całkowita wartość projektów:

a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe): 757 947,26 PLN
b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe): 1 074 158,16 PLN

4.Wkład Funduszy Europejskich:

a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe): 735 486,14 PLN
b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe): 1 056 536,98 PLN


REGULAMIN WYMIANY KOTŁÓW

Szanowni Państwo!


W związku z realizacją umów o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczących wymiany kotłów na paliwo stałe ( węgiel, biomasa) oraz na paliwo gazowe, zawartych w dniu 8 listopada 2017r., udostępniamy Państwu:

1. Regulamin podjęty uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna dnia 30 listopada 2017r wraz ze stosownymi załącznikami.

2. Ogłoszenie wraz z wnioskiem o dotację – (ogłoszenie zostało również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej).

- tutaj do pobrania wniosek w wersji edytowalnej (.doc)

3. Wzór umowy w ramach zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”

 - tutaj do pobrania 

4. Zmiana regulaminu, podjęta uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017r.

- tytaj uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

5. Wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych - do pobrania.

- tutaj do pobrania wniosek w wersji edytowalnej (.doc)


INFORMACJA

Dotyczy: dofinansowania do urządzeń grzewczych

Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z oceny energetycznej budynku i będzie odpowiedni wynosiło:

a. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie nadal wynosiła:

a. na kocioł grzewczy 8 tys. zł
b. na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenie grzewczego do 6 tys. zł. (kocioł gazowy)
c. na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego do 1 tys. zł. (niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe)

Jednocześnie informujemy, że osoby, które znajdują się na liście głównej do audytów energetycznych, a które do tej pory nie zostały zrealizowane, kontynuowane będą w przyszłym roku, zgodnie z informację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

(…)obecnie realizowane umowy na wykonanie ocen energetycznych budynków nie pokrywają w pełni zapotrzebowania Wnioskodawców na ilość ocen energetycznych wynikające ze wskaźników we wnioskach o dofinansowanie.

Ponadto dotychczas zamówione oceny nie uwzględniają dodatkowych budynków, dla których zaistnieje konieczność wykonania ocen energetycznych, z powodu wycofywania się właścicieli budynków z udziału w projekcie. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt uruchomienia pierwszego przetargu na oceny energetyczne przed zakończeniem naboru wniosków, czyli zanim dokładna ilość była znana.

W związku z powyższym kolejne etapy prac będą kontynuowane po wyłonieniu Wykonawcy w wyniku nowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i/lub w trybie postępowania z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (…)OGŁOSZENIE - AUDYT ENERGETYCZNY

Szanowni Państwo! 


Uprzejmie informujemy, że od przyszłego tygodnia (14-18 sierpnia) na terenie Miasta Mszana Dolna rozpoczną się bezpłatne audyty energetyczne budynków mieszkalnych.

Wykonawcą ocen energetycznych budynków w Mieście Mszana Dolna jest:

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI (Lider konsorcjum) i BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Każdy z audytorów będzie posiadał upoważnienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna.OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia wykonywania bezpłatnych audytów energetycznych na terenie miasta Mszana Dolna oraz licznymi zapytaniami, informujemy, że:

 - po uzyskaniu wiadomości o nowym terminie rozpoczęcia prac, na stronie internetowej Urzędu Miasta zostanie zamieszczone ogłoszenie w niniejszej sprawie.


AUDYT ENERGETYCZNY

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 8 maja br. (planowany tydzień rozpoczęcie 8-12 maja) na terenie Miasta Mszana Dolna planowane jest rozpoczęcie bezpłatnych audytów energetycznych budynków mieszkalnych dla osób które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia.

Przypominamy, że audytorzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty na Państwa budynku.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia audytu to:

  • Marek Wachałowicz
  • Dawid Kałmuk
  • Marzena Klęk
  • Jacek Ślusarczyk
  • Daniel Wojcieszak
  • Bartłomiej Morek


Każda z w/w osób powinna legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

Zakres prac wykonawcy ocen energetycznych:

1. Wizja lokalna budynku mieszkalnego, w tym ocena stanu istniejącego budynku. Podczas wizji lokalnej zostanie wykonana m.in. dokumentacja fotograficzna: obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, ścian zewnętrznych, okien i tym podobnych. Właściciel budynku powinien udostępnić audytorowi posiadaną dokumentację techniczną budynku ( jeśli jest w posiadaniu)

2. Wykonanie świadectwa energetycznego.

3. Określenie konkretnych zaleceń termomodernizacyjnych, wybór najkorzystniejszych usprawnień z uwzględnieniem planów właściciela, określenie zaleceń związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.W tym określenie szacunkowych kosztów wykonania termomodernizacji. Zalecenia wraz z odpowiednimi współczynnikami, jakie powinny być zastosowane przez właściciela budynku, powinny być przedstawione szczegółowo jako element świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

4. Dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Po przeprowadzonej ocenie audytor będzie wymagał podpisania zgody lub odmowy na zaproponowany wariant termomodernizacji. Odmowa przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych skutkuje niezakwalifikowaniem Mieszkańca do projektu.

Ponadto informujemy, że:

Informacje o miejscu na liście rankingowej udzielane będą od 8 maja br., osoby które są zainteresowane tematem mogą uzyskać stosowne informacje w pokoju 201 lub pod numerem telefonu 18 33 10 417, wew. 218.

Lista rankingowa osób skierowanych do audytu ze względu na ochronę danych osobowych jest dostępna w pokoju nr 201 w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Osoby, które złożyły zarówno ankiety jak i oświadczenia na kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) do dnia 27.04.2017r. zostały wszystkie zakwalifikowane do audytów.

Dla chętnych na kotły gazowe została dodatkowo utworzona lista rezerwowa w kolejności składania ankiet oraz oświadczeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej.INFORMACJA


Szanowni Państwo!

Właściciele budynków, którzy złożyli ankiety dotyczące źródeł ciepła proszeni są, aby w terminie do 14.04.2017r.(piątek) złożyli w Urzędzie Miasta ul. Piłsudskiego 2, pok 201 (2 piętro) lub w sekretariacie podpisane przez wszystkich właścicieli  (współwłaścicieli) oświadczenie, które jest do pobrania poniżej.

Oswiadczenie do pobrania tutaj. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w prezentacji ze spotkania, które odbyło się 04.04.2017r (wtorek).

Prezentacja do pobrania tutaj. OSTRZEŻENIE


Szanowni Państwo!

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi działalności na terenie Małopolski firm, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując ODPŁATNE wykonanie audytów energetycznych, przypominamy, że:

dla osób biorących udział w programie wymiany pieców na terenie Miasta Mszana Dolna – wykonanie audytów energetycznych jest BEZPŁATNE (jest finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej). 

Ponadto informujemy, że:

1. Lista audytorów wybranych przez Urząd Marszałkowski na terenie miasta Mszana Dolna – wykonujących BEZPŁATNE audyty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna ( www.mszana-dolna.eu)

2. Audytorzy, którzy rozpoczną pracę w ramach programu wymiany pieców będą posiadali stosowny identyfikator nadany przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

3. Osoby, które zakwalifikowały się do programu zostaną poinformowane o terminie wykonania audytu przez pracowników tut. urzędu.

 Komunikat z Urzędu Marszałkowskiego do pobrania. 


W Mieście Mszana Dolna trwa nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę dostępną w załączniku poniżej.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz umożliwi stworzenie bazy danych dotyczących osób zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii (np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Baza danych pozwoli Miastu w przyszłości starać się o ewentualne dofinansowania.

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego na piec na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł / kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście lub pocztą na adres urzędu. Podpisaną, zeskanowaną ankietę można również przesłać na adres srodowisko@mszana-dolna.pl

Podstawowe założenia projektu:

1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.

2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy kocioł będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.

3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8000 zł);

4. W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r. Aby zachowany został standard niskoemisyjny pieca konieczne będzie spalanie tylko węgla kamiennego o frakcji ekogroszek oraz niezbędne jest posiadanie przez kocioł podajnika.

5. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument potwierdzający trwałe usunięcie kotła. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

6. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).

7. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

8. Dodatkowe informacje o przykładowych kotłach na paliwo stałe można uzyskać pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę Ekoprojekt RPO – w tej kolumnie są zaznaczone przykładowe kotły spełniające wymogi projektu.

Do pobrania:


Ankieta dotycząca źródeł ciepła skierowana do mieszkańców Miasta Mszana Dolna

Prezentacja dotycząca wymiany źródeł ciepła 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wymiany źródeł ciepła - cz1 
 

 

 


 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-06-14/wymiana-kotlow.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-06-14/wymiana-kotlow.html