Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej.
 
Inwestycja pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej” realizowana jest w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 900 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 12 109 100,00 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola i żłobka na działce ew. nr 4257/7 w Mszanie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki ew. nr 4257/7 i działek sąsiednich. Miasto Mszana Dolna uzyskało w 2021 r. pozwolenie na budowę obiektu. Zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, budowę jednokondygnacyjnego budynku przedszkola i żłobka z patio wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem, w tym: instalacjami m.in. wodno-kanalizacyjnymi, przeciwpożarowymi, elektrycznymi, c.o., wentylacji, - wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowego, gazowego, elektroenergetycznego od istniejących sieci zlokalizowanych na działkach sąsiednich, budowa zjazdów, ciągów komunikacyjnych: chodników,
drogi manewrowej, stanowisk postojowych dla samochodów, budowę zbiornika przeciwpożarowego, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia, budowę innych obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem placówki, obsługę inspektora nadzoru inwestorskiego. W budynku znajdować się będą wydzielone sale dydaktyczne dla przedszkola i żłobka. Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje zapewnienie pełnego zaplecza, w tym: szatnie, łazienki, kuchnie, zmywalnie, pomieszczenia magazynowe, biurowe, porządkowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Budynek będzie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
W Mszanie Dolnej zaistniała pilna potrzeba budowy nowego przedszkola i żłobka z uwagi na zły stan techniczny istniejących dwóch budynków. Budynki ze względu na swój sędziwy wiek nie spełniają wymogów dla obiektu użyteczności publicznej. Nie ma też możliwości dostosowania tych budynków do aktualnych przepisów. Nie posiadają parkingów. Nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie posiadają podjazdów, wind i przystosowanych łazienek. Posiadają ograniczone warunki lokalowe. 
Głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem realizowanej inwestycji jest również poprawa bazy oświatowej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Mszana Dolna, poprzez utworzenie nowych miejsc dla oddziałów przedszkolnych i żłobka. 
Najważniejszymi efektami społecznymi realizacji inwestycji będą: bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci, jak najlepsze przygotowanie do dalszego etapu edukacji, zwiększenie integracji wszystkich dzieci poprzez funkcjonowanie wszystkich oddziałów w jednym obiekcie, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, poprawa warunków nauczania, rozszerzenie oferty wychowawczo dydaktycznej.
 
W ramach ww. zadania 15 czerwca 2023 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami. 
Inwestycja zostanie zrealizowała przez firmy: 
1) Ewa König BUDOWNICTWO z siedzibą w Spytkowicach 115 (34-745) , w zakresie wykonania robót budowlanych pn. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej,
2) Bogusław Łagodzki Biuro Inżynierskie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7 w Waksmundzie (34-431), w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej.
 
Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna.
 
Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna” realizowana jest w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 965 182,24 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 073 195,74 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na sieci 
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Mszana Dolna. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych 
oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania. Zakłada się skanalizowanie obszaru miasta w różnych lokalizacjach m.in. rejon ul. Ogrodowej i ul. Stawowej. Planuje się także uzupełnienie w zakresie brakującej sieci kanalizacji sanitarnej rejonów miasta, gdzie do tej pory nie została uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja zadania umożliwi przyłączenie do sieci 
ok. 120 gospodarstw domowych. Z terenu objętego przedsięwzięciem ponad 1000 m3 ścieków bytowych miesięcznie zostanie odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej. Zadanie jest kontynuacją inwestycji prowadzonych w poprzednich latach na terenie miasta Mszana Dolna.
 W mieście Mszana Dolna poważnym problemem jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, co stanowi zagrożenie środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i zwierząt. Obecnie nieczystości odprowadzane są do zbiorników na ścieki o zróżnicowanym stopniu szczelności. Problem stanowi nielegalny zrzut ścieków  bezpośrednio do odbiorników. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej ograniczy ilość niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi przedostających się do wód i gleby, poprawi stan czystości wód, poprawi stan infrastruktury technicznej i standard życia mieszkańców. 
Efekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna:
1. ekologiczne: 
- wyeliminowanie ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń do gleby oraz wód z nieszczelnych szamb, czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, 
- zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, 
- podniesienie walorów ekologicznych regionu dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego, 
2. mieszkaniowe: 
- czyste środowisko lokalne, 
- wygoda i bezpieczeństwo przez korzystanie z sieci, 
- brak konieczności regularnego i kosztowanego opróżniania szamba, 
- brak występowania nieprzyjemnych zapachów, 
- wyeliminowanie niebezpiecznego zanieczyszczenia pobliskiego terenu, 
- wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej, 
- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy.
3. ekonomiczne: 
- podniesienie standardu i wartości nieruchomości, 
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy, 
 - stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, 
- zapewnienie turystom wysokich standardów bytowych, które wpłyną na wzrost popytu turystycznego na świadczone usługi, 
- dostosowywanie gospodarki wodno-ściekowej gminy do standardów europejskich, 
- rozwoju rynku pracy, 
- rozwój gospodarczy regionu.
 
W ramach ww. zadania 26 kwietnia 2023 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami. 
Inwestycja zostanie zrealizowała przez firmy: 
1) HYDROTECH-PLUS Karol Urbaniak, Pisarzowa 605, 34-654 Pisarzowa, w zakresie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna CZĘŚĆ I Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej wraz z przyległymi
2) EKOINSTAL sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka, w zakresie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna CZĘŚĆ III Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna – ul. Ogrodowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna CZĘŚĆ IV Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna – ul. J. Piłsudskiego ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna CZĘŚĆ V Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna – ul. Stawowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
3) D-PRO Dominik Firek, Stróża 337, 32-431 Stróża, w zakresie:
-Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna
 
Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 
„Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej”
 
Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” realizowana jest w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 746 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14 900 000,00 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
Celem przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku jest szeroko rozumiany rozwój kultury w Mszanie Dolnej i okolicach, poprzez zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej. W najbliższej okolicy problemem jest niska dostępność do oferty kulturalnej oraz brak zasobów lokalowych oraz zaplecza technicznego.
Projekt zakłada poprawienie warunków lokalowych, jak i umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty kulturalnej, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu projektu na środowisko naturalne. Panujący stan epidemii ograniczył działalność instytucji kulturalnych. Uniemożliwił korzystanie z kultury odgrywającej niezwykle istotną rolę zarówno dla osób zatrudnionych w tym obszarze, jak i jej odbiorców, dla których stanowi spoiwo życia społecznego. Zmodernizowany budynek wraz z parkingiem umożliwi dostęp do oferty kulturalnej całej społeczności lokalnej Mszany Dolnej i okolic we wszystkich grupach wiekowych, a przede wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami, co obecnie jest nieosiągalne. 
W najbliższej okolicy Mszany Dolnej brak jest obiektów realizujących zadania w zakresie kultury. Najbliższe tego typu instytucje posiadają swoje siedziby w odległości ok. 30 km od Mszany Dolnej. Rozbudowę i przebudowę przedmiotowego obiektu z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich rozpoczęto projektem budowlanym w 2017 roku. W latach 2018-2019 wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku, a także zamontowano nową zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwolą na zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie użytkowania budynku. Efektem inwestycji będzie budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 2121,44m2.
Planuje się również urządzenie ogólnodostępnego parkingu na ok. 70 miejsc postojowych. Parking będzie dostępny nie tylko dla użytkowników budynku Ośrodka Kultury, ale także dla odwiedzjących miejscowość.  
Budynek będzie spełniał normy ekoprojektu. W budynku zaplanowano kotłownię opalaną gazem ziemnym i przewidziano montaż 10 sztuk kolektorów słonecznych (odnawialne źródło energii). Projekt obejmuje także termomodernizację budynku. 
 
18 maja 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez firmę: Wojciech König Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM z siedzibą w Spytkowicach 195 (34-745).  Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 


Podobne artykuły

wto, 9 lis 2021, 14:15:43

MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA - MIRS

MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA – MIRS

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2022-06-14/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2022-06-14/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych.html