Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

„Remont drogi gminnej nr K340588 28, ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej w km 0+075 – 0+165, 0+205 – 0+370, 0+579 – 0+722, 0+867 – 0+945, 1+618 – 1+651”
 
Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr K340588 28, ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej w km 0+075 – 0+165, 0+205 – 0+370, 0+579 – 0+722, 0+867 – 0+945, 1+618 – 1+651” zrealizowana w 2016 roku otrzymała w kwocie 198 278,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych. Całkowita wartość zadania wyniosła 288 176,09 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o., ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ.
Przedmiot zadania obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 509 m uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych.
W ramach zadania zostały wykonane: roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe/, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, recykling istniejącej podbudowy ze wzmocnieniem cementem, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach.
Celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.

„Remont drogi gminnej nr K340573 13, ul. Leśnej w Mszanie Dolnej w km 0+290 – 0+690”
 
Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr K340573 13, ul. Leśnej w kierunku posesji P. Węglarza w Mszanie Dolnej w km 0+290 – 0+690” zrealizowana w 2018 roku otrzymała w kwocie 100 000,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu. Całkowita wartość zadania wyniosła 189 277,25 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: FHU TRANS-KOP Dorota Dudzik, ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna.
Przedmiot zadania obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 400 m uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
W ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne - wykopy pod koryto drogi, rowy i przepusty, ułożenie ścieków betonowych, montaż przepustów, wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie pobocza z klińca kamiennego.  
Celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.

„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz. ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP II – SUW Mszanka””
Inwestycja pn. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz. ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP II – SUW Mszanka”” zrealizowana w 2016 roku otrzymała w kwocie 4 268 821,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Całkowita wartość zadania wyniosła 5 520 237,60 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: WOFIL Robert Muszański, ul. Rzeźniana10/1, 33-380 Krynica Zdrój.
 
W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: 
 
1) na terenie oraz poza terenem KSUW: 
- budynek kontenerowy SUW, wraz z kompletnym wyposażeniem do uzdatniania wody oraz wymaganymi instalacjami,
- cztery zbiorniki magazynowe na wodę, 
- odstojnik wód popłucznych, 
- wylotu wód nadosadowych i deszczowych, 
- ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką, 
- drogi wewnętrzne na terenie SUW, 
- chodniki i opaski z kostki betonowej, 
- schody terenowe, 
- skarpy i niwelacja terenu, 
- ziemne linie kablowe zasilające i sterownicze, 
- oświetlenie terenu, 
- rurociągi wody surowej,
- rurociągi wody uzdatnionej, 
- kanały kanalizacji technologicznej, 
- wyloty kanalizacji wód nadosadowych i deszczowych, 
- próby szczelności i dezynfekcji
- oznaczenia przewodów, armatury i urządzeń,
- regulacja i kalibracja urządzeń,
- rozruch stacji,
- badania i obmiary powykonawcze robót 
- dokumentacja techniczna powykonawcza,
- instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody i szkolenia pracowników 
 
2) na terenie ujęcia Sz1, Sz2, Sz3: 
- uzbrojenie istniejących studni nr Sz1, Sz2, Sz3,
- ogrodzenie panelowe wraz z bramą dla każdego ujęcia, 
- przebudowa obudów studziennych, 
- przebudowa nasypu wokół obudowy studni, 
- opaski z kostki betonowej, 
- schody terenowe, 
- ziemne linie kablowe zasilające i sterownicze, 
- oświetlenie terenu, 
- wolnostojąca rozdzielnica zasilająco-sterownicza,
- rurociągi wody surowej.
 
3) inwestycja obejmowała również budowę: 
- zbiornika terenowego wraz z drogą wewnętrzną, ogrodzeniem i nasypem w ramach którego wykonane będą niezbędne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
- wykonanie sieci światłowodowej. 
Docelowa wydajność stacji uzdatniania wody wynosi Q=20m3/h.
 
Celem inwestycji było usunięcie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-09-07/dotacje-z-budzetu-panstwa.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-09-07/dotacje-z-budzetu-panstwa.html