Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 
Dofinansowanie środkami pochodzącymi  budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej”
 
 
Miasto Mszana Dolna otrzymało dofinansowanie środkami pochodzącymi  budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej”. Wojewoda Małopolski udzielił Beneficjentowi dotacji celowej na 2023 r. w wysokości 800 00,00 zł. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prace związane z przebudową i rozbudową Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej.  W ramach zadania planuje się budowę odwodnienia parkingu przed budynkiem Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich, wykonanie dojazdu do parkingu z kostki brukowej, wykonanie schodów zewnętrznych wraz z odwodnieniem przy rampie dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącej do poziomu piwnic, wymianę studni kanalizacji sanitarnej, przedłużenie chodnika z kostki brukowej i wykonanie naświetli okien piwnicy przy zewnętrznej ścianie budynku, montaż na klatkach schodowych i korytarzach drzwi aluminiowych o odpowiedniej odporności pożarowej, wykonanie napowietrzania klatki schodowej, wysunięcie ścian oddzielenia pożarowego poza lico ściany zewnętrznej budynku, wykonanie sufitów podwieszanych wraz z zabudową instalacji, wykonanie ścianek działowych i murowanych, wykonanie przejścia technicznego wraz ze schodami technicznymi na pomost nad salą widowiskową.  
Efektem inwestycji będzie budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 2124,44m2 wraz z ogólnodostępnym parkingiem na ponad 65 miejsc postojowych.
 
 
Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2019-2024: 20 177 791,84 zł
 
Całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku: 1 110 546,76 zł
 
Dotacja przyznana w 2023 roku: 800 000,00 zł

 

„Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi”
 
Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi” dofinansowana jest ze środków rezerwy ogólnej  budżetu państwa w kwocie 1 000 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 250 000,00 zł. 
 
21 października 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Firmę Usługowo-Handlową „BRUK-BUD” Kotarba Spółka Jawna, ul. Spadochroniarzy 34b, 34-730 Mszana Dolna.  
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi. W ramach zadania planuje się budowę obiektów małej architektury takich jak fontanna wraz z suchą strugą i wodospadem, scena na gruncie pod szachy ogrodowe, widownia zewnętrzna i inne urządzenia w postaci ławek, stolików, zjeżdżalni. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane chodniki i dojścia, zjazd, schody terenowe, zbiornik retencyjny zbierający wody opadowe, ogrodzenie oraz oświetlenie. Zostanie adaptowana zniszczona ściana istniejącego budynku „starej biblioteki” i wykonany mural. W terenie powstanie ogród sensoryczno-naukowy. Celem uzupełnienia zagospodarowania terenu planuje się nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej. Projektuje się ogólnodostępne miejsca postojowe dla samochodów osobowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 
Planowana inwestycja będzie miała duży wpływ na ponadregionalną społeczność. Samo miejsce stanie się docelowo nowym centrum życia społecznego, gdzie planuje się imprezy plenerowe o charakterze ponadregionalnym. Utworzenie strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi umożliwi nawiązywanie kontaktów ponadlokalnych. Rozwój infrastruktury ponadregionalnej wzmocni więzi ponadlokalnej społeczności. Dogodna lokalizacja miejsca (przy zielonym szlaku na Górę Lubogoszcz oraz przy Górze Grunwald), będzie mieć również wpływ na rozwój turystyki w ujęciu ponadregionalnym, poprzez stworzenie twardej infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego (planowane 20  miejsc postojowych). Lokalizacja inwestycji w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki gdzie planuje się otworzyć klub seniora oraz świetlicę dla osób niepełnosprawnych, a także filię Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie, zwiększy tylko atrakacyjność ponadlokalną. Teren zyska strefę aktywnej rekreacji, która w związku z pandemią w Polsce będzie też bezpieczną formą działań względem obostrzeń epidemiologicznych,  będzie też miejscem, w którym odbywać się będą różnego rodzaju działania mające wpływ na integrację różnych grup społecznych. Realizacja inwestycji zwiększy zasięg oddziaływania tego miejsca z poziomu lokalnego na ponadregionalny i będzie służyć turystom i odwiedzjącym. Realizacja inwestycji stworzy innowacyjno-interaktywne miejsce, które będzie miejscem spotkań ponadlokalnej społeczności. Imprezy organizowane z tym miejscu będą miały również charakter patriotyczny (obchody rocznic, narodowe czytanie itp.). Miejsce to będzie służyło promowaniu postaw patriotycznych i kształtowaniu świadomości własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. Planowany mural na ścianie będzie nawiązywał do najważniejszych wydarzeń z historii regionu i Polski.

 

„Remont drogi gminnej nr K340588 28, ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej w km 0+075 – 0+165, 0+205 – 0+370, 0+579 – 0+722, 0+867 – 0+945, 1+618 – 1+651”
 
Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr K340588 28, ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej w km 0+075 – 0+165, 0+205 – 0+370, 0+579 – 0+722, 0+867 – 0+945, 1+618 – 1+651” zrealizowana w 2016 roku otrzymała w kwocie 198 278,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych. Całkowita wartość zadania wyniosła 288 176,09 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o., ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ.
Przedmiot zadania obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 509 m uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych.
W ramach zadania zostały wykonane: roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe/, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, recykling istniejącej podbudowy ze wzmocnieniem cementem, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach.

Celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.


„Remont drogi gminnej nr K340573 13, ul. Leśnej w Mszanie Dolnej w km 0+290 – 0+690”
 
Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr K340573 13, ul. Leśnej w kierunku posesji P. Węglarza w Mszanie Dolnej w km 0+290 – 0+690” zrealizowana w 2018 roku otrzymała w kwocie 100 000,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu. Całkowita wartość zadania wyniosła 189 277,25 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: FHU TRANS-KOP Dorota Dudzik, ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna.
Przedmiot zadania obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 400 m uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
W ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne - wykopy pod koryto drogi, rowy i przepusty, ułożenie ścieków betonowych, montaż przepustów, wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie pobocza z klińca kamiennego.  

Celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.


„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz. ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP II – SUW Mszanka””
Inwestycja pn. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz. ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP II – SUW Mszanka”” zrealizowana w 2016 roku otrzymała w kwocie 4 268 821,00 zł dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Całkowita wartość zadania wyniosła 5 520 237,60 zł. 
Zadanie zostało wykonane przez: WOFIL Robert Muszański, ul. Rzeźniana10/1, 33-380 Krynica Zdrój.
 
W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: 
 
1) na terenie oraz poza terenem KSUW: 
- budynek kontenerowy SUW, wraz z kompletnym wyposażeniem do uzdatniania wody oraz wymaganymi instalacjami,
- cztery zbiorniki magazynowe na wodę, 
- odstojnik wód popłucznych, 
- wylotu wód nadosadowych i deszczowych, 
- ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką, 
- drogi wewnętrzne na terenie SUW, 
- chodniki i opaski z kostki betonowej, 
- schody terenowe, 
- skarpy i niwelacja terenu, 
- ziemne linie kablowe zasilające i sterownicze, 
- oświetlenie terenu, 
- rurociągi wody surowej,
- rurociągi wody uzdatnionej, 
- kanały kanalizacji technologicznej, 
- wyloty kanalizacji wód nadosadowych i deszczowych, 
- próby szczelności i dezynfekcji
- oznaczenia przewodów, armatury i urządzeń,
- regulacja i kalibracja urządzeń,
- rozruch stacji,
- badania i obmiary powykonawcze robót 
- dokumentacja techniczna powykonawcza,
- instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody i szkolenia pracowników 
 
2) na terenie ujęcia Sz1, Sz2, Sz3: 
- uzbrojenie istniejących studni nr Sz1, Sz2, Sz3,
- ogrodzenie panelowe wraz z bramą dla każdego ujęcia, 
- przebudowa obudów studziennych, 
- przebudowa nasypu wokół obudowy studni, 
- opaski z kostki betonowej, 
- schody terenowe, 
- ziemne linie kablowe zasilające i sterownicze, 
- oświetlenie terenu, 
- wolnostojąca rozdzielnica zasilająco-sterownicza,
- rurociągi wody surowej.
 
3) inwestycja obejmowała również budowę: 
- zbiornika terenowego wraz z drogą wewnętrzną, ogrodzeniem i nasypem w ramach którego wykonane będą niezbędne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
- wykonanie sieci światłowodowej. 
Docelowa wydajność stacji uzdatniania wody wynosi Q=20m3/h.
 
Celem inwestycji było usunięcie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-09-07/dotacje-z-budzetu-panstwa.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-09-07/dotacje-z-budzetu-panstwa.html