Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022
(AKTUALIZACJA 26.12.2021)


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020


HARMONOGRAM - WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2020

(aktualizacja 19.08.2020)

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

Od miesiąca czerwca można również wystawiać już pojemniki na odpady niesegregowane.

Tylko raz w miesiącu obierane będą plastiki, szło i papier.

Przy pierwszym odbiorze odbierane będą wszystkie odpady czyli worki żółte, zielone, niebieskie, brązowe i szare a przy drugim tylko worki brązowe i szare.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie z harmonogramem odbioru odpadów.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMUJEMY, ŻE DODATKOWE WORKI NA ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ WYDAWANE W KAŻDY WOREK W URZĘDZIE MIASTA. W POZOSTAŁE DNI W SIEDZIBIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 27K W MSZANIE DOLNEJ W GODZINACH: od poniedziałku – do piątku – od 8:00 – 15:00

 

 

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI DANYCH W DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, iż trwają kontrole do weryfikacji danych zawartych w „deklaracjach śmieciowych” dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości.

Apelujemy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.
Informujemy, iż obecnie trwają  kontrole złożonych deklaracji i oświadczeń pod kątem wskazanej w nich liczby mieszkańców. W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), w terminie do 01.10.2019 r. należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnić w oświadczeniu aktualny stan osób zamieszkałych daną nieruchomość.
Po tym terminie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miasta wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w oparciu o dane zgromadzone w postępowaniu weryfikacyjnym. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest do pobrania: TUTAJ

 

KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANIA AKTUALNYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXX/286/2017 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna, Burmistrz Miasta informuje, że będą przeprowadzane kolejne kontrole przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Mszana Dolna
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: (sklepy, zakłady produkcyjne, punkty usługowe, hotele, restauracje, itd.) W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).
Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Miasta Mszana Dolna zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.
W związku z powyższym Urząd Miasta i  Straż Miejska będzie systematycznie przeprowadzać kontrole w zakresie posiadania zawartych umów na wywóz odpadów. Kontrola będzie również obejmować wyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów.
 

 
 
 
 
Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu 
 
[ 2018 ]
 
 
INFORMACJA
 
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku.
 
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm./]  
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018r. – 19% ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32% (poziom wymagany – co najmniej 30 %).
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018r., - 74% (poziom wymagany – co najmniej 50%).
 
 

 


Podobne artykuły

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/harmonogram-wywozu-smieci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/harmonogram-wywozu-smieci.html