Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022
(AKTUALIZACJA 26.12.2021)


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021


Kliknij w swoją ulice i pobierz harmonogram wywozu śmieci
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020


HARMONOGRAM - WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2020

(aktualizacja 19.08.2020)

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

Od miesiąca czerwca można również wystawiać już pojemniki na odpady niesegregowane.

Tylko raz w miesiącu obierane będą plastiki, szło i papier.

Przy pierwszym odbiorze odbierane będą wszystkie odpady czyli worki żółte, zielone, niebieskie, brązowe i szare a przy drugim tylko worki brązowe i szare.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie z harmonogramem odbioru odpadów.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMUJEMY, ŻE DODATKOWE WORKI NA ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ WYDAWANE W KAŻDY WOREK W URZĘDZIE MIASTA. W POZOSTAŁE DNI W SIEDZIBIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 27K W MSZANIE DOLNEJ W GODZINACH: od poniedziałku – do piątku – od 8:00 – 15:00

 

 

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI DANYCH W DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, iż trwają kontrole do weryfikacji danych zawartych w „deklaracjach śmieciowych” dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości.

Apelujemy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.
Informujemy, iż obecnie trwają  kontrole złożonych deklaracji i oświadczeń pod kątem wskazanej w nich liczby mieszkańców. W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), w terminie do 01.10.2019 r. należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnić w oświadczeniu aktualny stan osób zamieszkałych daną nieruchomość.
Po tym terminie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miasta wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w oparciu o dane zgromadzone w postępowaniu weryfikacyjnym. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest do pobrania: TUTAJ

 

KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANIA AKTUALNYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXX/286/2017 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna, Burmistrz Miasta informuje, że będą przeprowadzane kolejne kontrole przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Mszana Dolna
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: (sklepy, zakłady produkcyjne, punkty usługowe, hotele, restauracje, itd.) W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).
Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Miasta Mszana Dolna zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.
W związku z powyższym Urząd Miasta i  Straż Miejska będzie systematycznie przeprowadzać kontrole w zakresie posiadania zawartych umów na wywóz odpadów. Kontrola będzie również obejmować wyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów.
 

 
 
 
 
Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu 
 
[ 2018 ]
 
 
INFORMACJA
 
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku.
 
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm./]  
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018r. – 19% ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32% (poziom wymagany – co najmniej 30 %).
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018r., - 74% (poziom wymagany – co najmniej 50%).
 
 

 


Podobne artykuły

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/harmonogram-wywozu-smieci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/harmonogram-wywozu-smieci.html