Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Segregacja odpadów komunalnych – to obowiązek!

Szanowni Mieszkańcy,

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych i każdy właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek segregowania odpadów, dotyczy to jednakowo właścicieli nieruchomości zamieszkałych (budynków jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni), niezamieszkałych, mieszanych (w tym przedsiębiorców, instytucji) oraz właścicieli domków letniskowych. Jest to ustawowo uregulowane i jest przede wszystkim wspólną troską o środowisko naturalne. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli, zarówno tych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, jak i tych którzy mają podpisane umowy z podmiotami odbierającymi odpady komunalne, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej – nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, instytucje). Przypominamy, że właścicieli nieruchomości niezamieszkałych również dotyczy ustawowy obowiązek segregacji odpadów i z zawartych umów oraz odbioru winno to wynikać, nie można przygotowywać do odbioru odpadów zmieszanych tylko właściwie je posegregować.

Odpady trzeba i należy segregować. Każdy mieszkaniec, każdy obywatel, każdy przedsiębiorca musi segregować odpady komunalne.

Konieczność segregowania odpadów nie jest jednak przypadkowa. Ustawodawca wprost określa, w jaki sposób należy to robić, zaś wszelkie odstępstwa od wyznaczonych reguł mogą oznaczać kary i kontrole. Obecnie istnieje 5 specjalnych worków/pojemników na śmieci, do których powinniśmy wrzucać odrębne odpady:

worek/pojemnik w kolorze niebieskim jest przeznaczony na papier, tekturę i makulaturę;

worek/pojemnik w kolorze żółtym jest przeznaczony na plastik, metal, opakowania wielomateriałowe;

worek/pojemnik w kolorze zielonym jest przeznaczony na butelki po napojach i słoiki po żywności oraz opakowania po kosmetykach;

worek/pojemnik w kolorze brązowym jest przeznaczony na odpadki bioodpady (części roślin, resztki jedzenia, fusy z kawy lub herbaty, skorupki jaj);

worek/pojemnik w kolorze czarnym jest przeznaczony na tzw. odpady zmieszane, a więc wszystko to, czego nie da się umieścić w jednym z wcześniej opisanych worków, nie da się już nic wysegregować.

Dzięki prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów Miasto może osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu odpadów. Nieosiągnięcie ich jest zagrożone nałożeniem kary na gminę, którą trzeba pokryć z budżetu Miasta.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi, a wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przeprowadzenia prawidłowej ich segregacji. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia sprawi, że będziemy musieli wszcząć postępowanie administracyjne i naliczyć wyższą opłatę – za nieprawidłową segregację.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zwolnienia od 1 lipca 2023 roku wynosi 2 zł od osoby za miesiąc. Przypominamy więc, że
w sytuacjach korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów, właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru tylko kompostuje w przydomowym kompostowniku.
W przypadku naruszenia tych zasad, właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi na sześć miesięcy.

Ponadto przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka, sprzedaż nieruchomości, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, poprzez ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych workach/pojemnikach:

Papier to m.in.:

 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy.

 

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:

 • papier powlekany folią i kalka;
 • kartony po mleku i napojach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

 

Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

 • butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
 • puszki po napojach, sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

 

Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

Szkło opakowaniowe to m.in.:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:

 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

Aktualnie Miasto Mszana Dolna kontynuuje zbiórkę szkła do recyklingu dlatego przypominamy i prosimy o wrzucanie słoików i butelek szklanych po napojach, również butelek szklanych kolorowych do specjalnie przygotowanych na ten cel worków przezroczystych oznaczonych „SZKŁO DO RECYKLINGU”, a NIE do worków zielonych, gdyż ułatwi to całą zbiórkę.

 

Odpady „zielone” - roślinne to m.in.:

 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • owoce, warzywa itp.

 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych następujących odpadów:

 • kości zwierząt;
 • mięso i padlina zwierząt;,
 • olej jadalny;
 • drewno impregnowane;
 • płyty wiórowe i MDF;
 • leki;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do PSZOK, są:

 • odpady poremontowe i budowlane;
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
 • opony;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

 

Podsumowując, obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem
o charakterze powszechnym, gdyż ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości, na których te odpady powstały. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Z przepisu wynika zatem, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakładającej na właściciela opłatę podwyższoną. 

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Ponadto Polska jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i tak za rok 2022 było w wysokości co najmniej 25 % wagowo, a za rok 2023 jest w wysokości co najmniej 35 % wagowo.  

Stąd przypominamy i prosimy o wspólne dbanie i zaangażowanie się w dobro społeczne
i środowiska poprzez zwrócenie uwagi na:

- ograniczenie ilości wytwarzania odpadów komunalnych,

- właściwą segregację odpadów na poszczególne 5 frakcji, nie oddajemy tylko odpadów zmieszanych,

- kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach i wykorzystywanie jako nawozu w przydomowych ogródkach,

- włączenie się w zbiórkę szkła do recyklingu; szklane słoiki, butelki, szklane opakowania zamiast do zielonych worków to wkładamy do przezroczystych worków oznaczonych jako „Szkło do recyklingu”.

 


Podobne artykuły

śro, 17 sty 2024, 12:24:38

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024 NIE ULEGA ZMIANIE

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 nie ulega zmianie.

śro, 17 sty 2024, 10:46:35

ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH MIASTA MSZANA DOLNA W KOMPOSTOWNIKI

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W związku z możliwością starania się o wsparcie w tym zakresie zachęcamy

pią, 8 gru 2023, 13:48:02

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MSZANIE DOLNEJ - 2024

Chcielibyśmy poinformować, iż od 01.01.2024 r. zmieni się harmonogram odbioru odpadów w Mieście Mszana Dolna. W ramach zmian zostaną na nowo przypisane ulice do dwóch części miasta oznaczonych jako M-1 i M-2.

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-10-02/segregacja-odpadow-komunalnych-to-obowiazek.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-10-02/segregacja-odpadow-komunalnych-to-obowiazek.html