Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Miasto Mszana Dolna w projekcie

Miasto Mszana Dolna rozstrzygnęło przet​arg

 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana  Dolna"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnęło przetarg na realizację projektu.
 
Wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą jest konsorcjum firm: Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. z Rzeszowa i GIAP Sp z o. o. z Warszawy.
 
Umowa z Wykonawcą została podpisana 24 maja 2022 r.
 
Przystąpiono do realizacji, aktualnie uzgadniany jest szczegółowy harmonogram dostaw sprzętu i prac przewidzianych projektem.

Miasto Mszana Dolna ogłasza kolejny przetarg

 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana  Dolna"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło kolejny przetarg na realizację projektu.
 
Dokumenty przetargowe są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej:
 
 
Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

Miasto Mszana Dolna unieważnia przetarg
 
Miasto Mszana Dolna unieważnia przetarg na realizację projektu "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana  Dolna".
 
Unieważnienie wynika z tego, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. 

 

Miasto Mszana Dolna ogłasza przetarg

Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana  Dolna"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło przetarg na realizację projektu.

Dokumenty przetargowe są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej:

https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,2034941,wdrozenie-e-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-miasta-mszana-dolna.html

Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl


Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, po podpisaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego jako Instytucją Zarządzającą RPO WM, o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przygotowuje przetarg na realizację projektu.

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Miasta Mszana Dolna.
 
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie zdolności JST do realizacji zadań publicznych on-line.
2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie.
3. Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym.
4. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych JST, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line
 
Planowane efekty.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania urzędu jako instytucji publicznej, skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw oraz poprawa
efektywności pracy administracji publicznej. Na wprowadzeniu ulepszeń skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale także pracownicy administracji, którzy zyskują kompleksowe, nowoczesne i wydajne narzędzia, pozwalające na skrócenie czasu załatwienia spraw.
 
Wartość Projektu.
Koszty całkowite: 936 315,79 zł
Koszty kwalifikowane: 922 966,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 692 224,94 zł
Wkład własny, w tym koszty niekwalifikowane: 244 090,85 zł
 
Projekt zostanie zrealizowany do końca maja 2023 roku.

AKTUALNOŚCI

pon, 10 cze 2024, 10:00:40

UWAGA - UTRUDNIENIA W URZĘDZIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaplanowanym remontem i budową windy w Urzędzie Miasta w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia, które ograniczą dostępność do wybranych wydziałów na terenie budynku.

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-wdrozenie-e-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-wdrozenie-e-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-miasta-mszana-dolna.html