Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

 
Inwestycja pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej” otrzymała dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029. 
„MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.
Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola i żłobka na działce ew. nr 4257/7 w Mszanie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki. Zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, budowę jednokondygnacyjnego budynku przedszkola i żłobka z patio wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem, w tym: instalacjami m.in. wod-kan, ppoż, elektrycznymi, c.o., wentylacji, wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowego, gazowego, elektroenergetycznego od istniejących sieci zlokalizowanych na działkach sąsiednich, budowa infrastruktury technicznej. W budynku znajdować się będą wydzielone pomieszczenia dla żłobka. Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje zapewnienie pełnego zaplecza, w tym: szatnie, łazienki, kuchnie, zmywalnie, pomieszczenia magazynowe, biurowe, porządkowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Budynek będzie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 
Zadanie skierowane jest do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z programu z pewnością skorzystają rodzice i opiekunowie dzieci.
Celem zadania jest utworzenie 26 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
 
Planowane efekty zadania: utworzenie 26 nowych miejsc opieki w żłobku
 
Wartość zadania polegającego na utworzeniu 26 nowych miejsc opieki w żłobku:
Koszty całkowite: 4 996 968,26 zł 
Wartość dofinansowania środkami z KPO: 932 412,00 zł
Wartość dofinansowania środkami z budżetu państwa: 125 801,03 zł
Wkład własny stanowiący środki własne i pochodzące z innych źródeł: 3 938 755,23 zł
 
Wartość dofinansowania funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku w okresie 36 miesięcy: 782 496,00 zł
 
#FunduszeEuropejskie       #NextGenerationEU 
 
Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wykonawcą  
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  realizowanego w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, podpisało w dniu 27.09.2023 r. umowę na wykonanie zadania pn. Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna.
Wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą jest:
 
Firma Handlowo-Usługowa „Greg” Grzegorz Skolarus 
ul. Zakopiańska 44
34-730 Mszana Dolna
 
Przystąpiono do realizacji projektu. 

Miasto Mszana Dolna ogłasza zapytanie ofertowe
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  realizowanego w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T ogłosiło w dniu 03.08.2023 r. zapytanie ofertowe o cenę robót budowlanych pn.: Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna.
 
Dokumenty dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej:
 
 
Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
 
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Miasto Mszana Dolna projektu pn.:
 
„Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:
  • specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
  • elektronicznego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju
Więcej informacji na temat funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można znaleźć na stronie:  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
 

 
Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  otrzymał dofinansowanie w kwocie 56 627,00 zł w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. W dniu 06.03.2023 r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą.
 
Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest wyniesienie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze publicznej. Celem realizacji projektu jest poprawa widoczności pieszych oraz wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych.
  
Planowane efekty.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstania wypadków i kolizji z udziałem pieszych, co znacznie zmniejszy zagrożenie utraty życia i zdrowia pieszych użytkowników drogi.
 
 
Wartość Projektu.
Koszty całkowite: 66 620,00 zł
Koszty kwalifikowane: 66 620,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 56 627,00 zł
Wkład własny: 9 993,00 zł
 
Projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 roku.
 
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
 
 
Szanowni Państwo,
 
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
 Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
Wyciąg z przepisów karnych:
  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

 
Miasto Mszana Dolna otrzymało z Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 40 000,00 zł.
 
w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 
Mszana Dolna na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. 
Numer konta bankowego Urzędu Miasta
W związku z nieustającym zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2  i ograniczeniem dostępności kasy w Urzędzie Miasta dla mieszkańców wszelkie opłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego: 
 
67 8808 0006 0010 0000 0563 0037

Numer konta do opłaty za śmieci
Szanowni Państwo! Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W MSZANIE DOLNEJ
90 8808 0006 0010 0000 0563 0302

UCHWAŁA NR LXIII/516/2023 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna

> Tekst uchwały NR LXIII/516/2023

 

UCHWAŁA NR LVII/470/2022 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna

> Tekst uchwały NR LVII/470/2022

 

UCHWAŁA NR L/421/2022 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna

> Tekst uchwały NR L/421/2022 

 

Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.

> Tekst uchwały NR XVIII/156/2016

 

Uchwała NR XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna       

> Tekst uchwały NR XLIII/301/2013    

 

Uchwała NR XXXVII/262/2006  Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia  „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna polegającej na dokonaniu zmian w tekście planu oraz zmianie przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy wrysowanych w części graficznej”


> Tekst uchwały NR XXXVII/262/2006    
> Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/262/2006  (uwaga - bardzo duży plik !)  

Uchwała Nr XXI/148/2004 - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 28.12.2004 r.,  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 95 z dnia 16 lutego 2005r

> Tekst planu zagospodarowania  
> Roz patrzenie uwag - zał.nr 2  
> Zgodność ze studium - zał. nr 3  
> Rozst r zygnięcia dotyczące inwestycji - zał. nr 4

>> Legenda d o planu zagospodarownia <<  
 

MB

Poniższy artykuł powstał w związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami w zakresie zarządzania drogami na terenie Miasta Mszana Dolna, dlatego pokrótce przedstawiam, jak wygląda to zagadnienie od strony prawnej i finansowej.
Drogi (ulice) na terenie Miasta mają różne statusy prawne i własnościowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, możemy je podzielić, ze względu na ich funkcję 
w sieci drogowej, na następujące kategorie:
    1. drogi krajowe;
    2. drogi wojewódzkie;
    3. drogi powiatowe;
    4. drogi gminne;
Przez Mszanę Dolną przebiegają drogi wszystkich wymienionych kategorii. 
Droga krajowa DK – 28 biegnie głównym ciągiem ulic: Zakopiańskiej, Kolbego, Piłsudskiego i Słomki. Jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wszelkie prace na tej drodze związane z remontami i modernizacją nawierzchni, naprawą chodników, doświetleniem przejść, zjazdami prywatnymi i publicznymi, umiejscowieniem przystanków oraz utrzymaniem (odśnieżanie drogi i chodników, sprzątanie, czyszczenie rowów, odwodnienie itp.) leżą w gestii zarządcy, czyli GDDKiA. Ewentualne pozwolenia na wejście w pas drogowy uzyskać można u zarządcy.
Droga wojewódzka DW – 968 biegnie głównym ciągiem ulic: Krakowskiej i Orkana (do zjazdu z ronda w kierunku gminy Niedźwiedź). Jej zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW). Wszelkie prace na tej drodze związane z remontami i modernizacją nawierzchni, naprawą chodników, doświetleniem przejść, zjazdami prywatnymi i publicznymi, umiejscowieniem przystanków oraz utrzymaniem (odśnieżanie drogi i chodników, sprzątanie, czyszczenie rowów, odwodnienie itp.) leżą 
w gestii zarządcy, czyli ZDW. Ewentualne pozwolenia na wejście w pas drogowy uzyskać można 
u zarządcy.
Drogi powiatowe w naszym mieście są dwie. Pierwsza to główny ciąg ulicy Zarabie, a druga to główny ciąg ulicy Orkana (od ronda do początku miejscowości Podobin). Ich zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej (PZD). Wszelkie prace na tych drogach związane z remontami i modernizacją nawierzchni, naprawą chodników, doświetleniem przejść, zjazdami prywatnymi i publicznymi, umiejscowieniem przystanków oraz utrzymaniem (odśnieżanie drogi i chodników, sprzątanie, czyszczenie rowów, odwodnienie itp.) leżą w gestii zarządcy czyli PZD. Ewentualne pozwolenia na wejście w pas drogowy uzyskać można u zarządcy.
Drogi gminne (miejskie) dzielą się dodatkowo na drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Aby droga miała status drogi miejskiej musi leżeć na gruntach własności Miasta. Drogami, które mają uregulowany status prawny i do których Miasto posiada tytuł własności, zarządza Miasto. Na tego typu drogach Miasto może remontować i modernizować nawierzchnię, naprawiać i budować chodniki, doświetlać przejścia dla pieszych, decydować o rozmieszczeniu zjazdów, umiejscawiać przystanki oraz dbać o ich utrzymanie, czyli odśnieżać, sprzątać itp. Miasto na tych drogach wydaje również pozwolenia na wykonywanie prac w pasie drogowym. Takie drogi biegną następującymi ulicami: Stawową (główny ciąg, ale nie do końca), Zarabie (boczna), Asnyka, Kościuszki, Marka (główny ciąg), Ogrodowa (główny ciąg), Fabryczna, Krasińskiego, Starowiejska (główny ciąg i boczne przy blokach na osiedlu Krakowska), Chopina, Modrzejewskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Jarzębinowa, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Tolińskiego, Żeromskiego, Zakopiańska (boczna), Kazimierza Wielkiego, Mroza (ciąg główny i niektóre boczne), Stachury, Spokojna, Orzeszkowej, Grunwaldzka, Piłsudskiego (koło biblioteki), Topolowa, Zielona (główny ciąg), Flizaka, Stabrawy, Malinowa, Bardy, Matejki (główny ciąg), Rakoczego (w początkowej części), Smrekowa, Szymanowskiego, Leśna (główny ciąg – obie odnogi), Rynek, Jana Pawła II, Słoneczna (główny ciąg), Spadochroniarzy (główny ciąg), Słomka (boczna), Orkana (część jednej z bocznych), Podhalan, Zagórzan, Kopernika, Popiełuszki. 
Pozostałe - niewymienione drogi (najczęściej boczne) - są albo drogami prywatnymi (w katastrze widnieją osoby fizyczne) we władaniu Miasta, albo po prostu drogami prywatnymi. 
Zgodnie z przepisami prawa Miasto może finansować zadania tylko na tych drogach, do których posiada tytuł prawny. Władanie nie stanowi stanu prawnego, a stan faktyczny, zatem nie rodzi 
w związku z tym uprawnień właścicielskich. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Miasto ma obowiązek zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty, co należy do jednego z zadań własnych Miasta. Jednak zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto może wydawać środki publiczne własne oraz pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa jedynie na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych, na nieruchomościach, do których posiada tytuł prawny. Stąd też wynika fakt, że drogi we władaniu Miasta nie kwalifikują się do wydatków ze środków publicznych, czyli budżetu Miasta. 
I tutaj warto podkreślić, że Miasto nie ma prawa finansować takich dróg, gdyż stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Istnieją możliwości przekazania własności tych dróg na rzecz Miasta, ale wymagają one współpracy mieszkańców i Urzędu: 
 - po pierwsze, gdy droga taka została zaliczona przed 31 grudnia 1998 roku do dróg publicznych, można starać się o uzyskanie jej własności na podstawie art. 73 ustawy wprowadzającej ustawę reformującą administrację publiczną, jednak żadna z dróg we władaniu Miasta nie posiada takiego statusu;
- po drugie właściciele lub ich następcy prawni mogą odpłatnie lub nieodpłatnie przekazać swoje udziały w drodze na rzecz Miasta, z tym, że ich tytuł własności do tej nieruchomości nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych;
- po trzecie Miasto może zasiedzieć nieruchomości, na których znajduje się droga i tu obowiązuje droga sądowa, przede wszystkim najpierw sąd ustali, osoby, które bez żadnych wątpliwości posiadają obecnie tytuł prawny do tej drogi, a nadto Miasto musi wykazać, że do tej pory używało tej drogi jak swojej własności. 
Obecnie w Sądzie Rejonowym w Limanowej toczą się postępowania o zasiedzenie trzech dróg na terenie Miasta. Dokumentacja kolejnej jest kompletowana. 
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przejęciem przez Miasto własności nieruchomości, na których znajdują się drogi we władaniu Miasta, zapraszam po informacje do Urzędu Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2. 
 
Anna Pękała
Burmistrz Miasta
Mszana Dolna
 
 
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedłużenia stopni alarmowych BRAVO I CHARLIE - CRP
 
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 i 2023 r. ze zm.) podpisał Zarządzenia nr
 
  • nr 617 z dnia 30 listopada2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • nr 619 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
obowiązujących od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.
Niniejszym oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej i innych zagrożeń.

 

Zagórzańskie Gminy: Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna i Miasto Mszana Dolna przy udziale Gorczańskiego Parku Narodowego oraz marki Zagórzańskie Dziedziny organizują w dniu 27 maja br. ZIELONY DZIEŃ SAMORZĄDOWCA w Porębie Wielkiej, na terenie parku dworskiego hr Wodzickich - również siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego. Ideą organizacji spotkania jest podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań zagórzańskich gmin w kierunku ekologii, to również dyskusja na temat zielonych programów, które realizowane są z ramienia różnych instytucji oraz podkreślenie działań oddolnych, które motywują naszych mieszkańców do wspólnego dbania o nasze miejsce, w którym mieszkamy. 
 
 
 
 
PROGRAM ZIELONEGO DNIA SAMORZĄDOWCA
 
godz. 10.00
  1. Przywitanie zaproszonych gości.
  2. Głos dla Samorządowców.
  3. Podpisanie wspólnej Deklaracji współpracy na rzecz dalszej zielonej współpracy.
 
godz. 10.30-11:30
 
PANEL DYSKUSYJNY – INSTYTUCJE I EKOLOGIA
 
 
1.    Powitanie prelegentów oraz wprowadzenie do tematu.
2.   Głos dla instytucji nadzorujących różne programy i działania proekologiczne: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Program „Czyste Powietrze”, przedstawiciel PGNiG, Spółka „Górna Raba”, ekodoradcy.
3.    Głos do Przewodniczących każdej z Rady Gminy – podsumowanie działań.


godz. 12.00-13:00
 
PANEL DYSKUSYJNY – DZIAŁANIA, PRZYRODA i EKOLOGIA

1.    Powitanie prelegentów oraz wprowadzenie do tematu.
2.    Głos dla: Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Limanowa, Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
3.    Głos dla Olgi Gałek omawiającej przyrodnicze aspekty Zagórzańskich Dziedzin oraz wystąpienia osób, które zorganizowały oddolne akcje sprzątania: Operacja „Mszanka”, Zadbana Mszana, Marian Chrustek – Prezes Koła Wędkarskiego „Mszanka”, Bartłomiej Zobek – akcja „Posprzątajmy Beskidy”, Koło Łowieckie „Dzik”, Kamil Wojtyczka oraz Michał Bieniek akcja „Czysta Gmina Mszana Dolna”, Mirosław Cichorz – Stowarzyszenie „KOALA”,   dr Władysław Sadowski – Prezes Forum Wójtów  i Burmistrzów Odkryj Beskid Wyspowy – Wójt Gminy Kamienica


PODSUMOWANIE, WNIOSKI, PYTANIA
 

Wniosek - Pobierz (wersja edytowalna .doc)

Jak wypełnić wniosek? - Pobierz wzór

Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że firma SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o. w Myślenicach w związku z kończącym się okresem gwarancji instalacji solarnych dofinansowanych z projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” dokonuje ich przeglądu. Po dokonanym przeglądzie mieszkaniec otrzyma do podpisania protokół przeglądu instalacji kolektorów słonecznych oraz wymiany płynu solarnego. Podpisanie ww. protokołu jest warunkiem niezbędnym podpisania umowy przekazania instalacji solarnej przez Miasto Mszana Dolna.
Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie przy serwisantach treści protokołu przed jego podpisaniem. Po podpisaniu protokołu usterki instalacji nie są objęte gwarancją. 
O terminie podpisania umowy przekazania kolektorów słonecznych mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 

2022


WIOSNA 2022

LATO 2022

JESIEŃ - ZIMA 2022
 

2021


WIOSNA 2021

ZIMA 2021

INWESTYCJE 2018-2021
 

2020


WIOSNA 2020

ZIMA 2020
 
 

Archiwalne wydania kwartalnika "POD LUBOGOSZCZĄ"

Dla Państwa wygody nasz serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Nasz serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny

- cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Szukam swojego Pana

Na tej stronie będziemy umieszczali zdjęcia zwierząt domowych, które zostały znalezione na terenie Miasta Mszana Dolna, a których właściciel jest nieznany.
 
Zwierzęta te są przekazywane przez Urząd Miasta do Schroniska dla Zwierząt, gdzie oczekują na swojego pana.
 
W przypadku rozpoznania swojego zwierzęcia prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Mszana Dolna -
 
tel. (18) 331-06-22 wew. 203,   
 
fax: (18) 331-15-55,  
 
e-mail: srodowisko@mszana-dolna.pl
 
 
Nr 108- z dnia 02.02.2021r.
*** 
 
106- biało- pies, średni, rudy gładki, 8 lat
*** 
70 - Pies, średni, szary, kudłaty, szorstkowłosy, 7 lat
*** 
 
89 - Pies, mały, czarny, podpalany z białym krawatem, kudłaty, 11 lat 
*** 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Mszana Dolna

Na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”, informuję, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Mszana Dolna oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Mszana Dolna, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Mszana Dolna pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMMszanaDolna/skrytka lub drogą email: iod@mszana-dolna.pl.

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu/ Urzędzie Miasta Mszana Dolna;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Mszana Dolna;

5. W niewymienionych w pkt 4 przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 i pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Mszana Dolna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą , w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności związanych z przetwarzaniem tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Mszana Dolna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

14.Informację o działaniach podjętych w związku z żądaniami o których mowa w pkt 8 uzyska Pan/Pani od Administratora bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, a w razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

15.Niniejsze zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.


Dokumenty i Wnioski

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na publikacje wizerunku dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych

w Urzędzie Miasta Mszana Dolna

34-730 Mszana Dolna, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

printFrom: https://mszana-dolna.eu/dodatkowe-artykuly
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/dodatkowe-artykuly