Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

XXI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Mszana Dolna, dnia 2020-03-04


OG.0002.3.2020


 Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę 

XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 10 marca 2020 r. (wtorek) na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1.    Otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
3.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
4.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
5.    Wnioski w sprawach bieżących.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłat, przejęcia obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości „mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania ustalenia opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika - bulwarów przy ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna”.
18.    Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
19.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej za rok 2019.
20.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21.    Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
22.    Wolne wnioski i oświadczenia.
23.    Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 


Podobne artykuły

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 2 wrz 2021, 15:59:47

UL. KRASIŃSKIEGO – ZAMKNIĘTA ULICA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi - frezowanie nawierzchni bitumicznej w dniu 03 września br. (piątek) w godz. od 11:30 do 18:00 ul. Krasińskiego od drogi krajowej nr 28 do ulicy Starowiejskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

czw, 1 lip 2021, 14:32:27

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

czw, 1 lip 2021, 14:03:26

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Jeżeli dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody na Twoich uprawach, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, po dokonaniu oględzin i szacowaniu ostatecznym.

wto, 13 lip 2021, 10:08:20

OGŁOSZENIE – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁ. ORKANA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-05/xxi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-05/xxi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html