Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).


I.    Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna.
II.    Stanowisko objęte konkursem: Kierownik  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13,, 34-730 Mszana Dolna.
III.    Przewidywany wymiar czasu pracy:    ½ etatu.
IV.    Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.), tj.:
1. posiadać wykształcenie wyższe;
2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska;
3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:  od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi, a nadto znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190  z późn. zm.);
2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.);
5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.);
6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);
7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.);
9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040.) oraz ich aktów wykonawczych.

V. Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
7. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna.
Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a także adnotację o treści:: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna”. Dokumenty należy składać w Sekretariacie  Urzędu Miasta Mszana Dolna  ul. Piłsudskiego 2 lub listownie na adres Urzędu Miasta Mszana Dolna  (ul. ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna) do dnia 07.10.2019 .r.  do dnia  18.10.2019. r. do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego;
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna są udostępnione w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 od 07.10.2019  r. do 18.10.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna , ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty terminu składania  dokumentów.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową.
2. Regulamin konkursu,. jest dostępny na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna
3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mszany Dolnej https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-10-07/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-kierownika-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-mszanie-dolnej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-10-07/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-kierownika-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-mszanie-dolnej.html