Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

PSZOK - REGULAMIN, dokumenty do pobrania, ogłoszenia, informacje

 
PSZOK obsługujący mieszkańców miasta Mszany Dolnej znajduje się  przy ul. Krakowskiej 27K (na terenie ZGK). 
 
Dni i godziny funkcjonowania PSZOK-u 
 • poniedziałek - od godz. 7:00 do 11:00,
 • wtorek - od godz. 11:00 do 19:00,
 • piątek - od godz. 7:00 do 15:00,
Tel. kontaktowy: 18 33 10 062
 
 • Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 • Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady po złożeniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu PSZOK.
 • W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, wspólnoty) do złożenia formularza (zobowiązany jest właściciel /najemca lokalu, dołączający do w/w formularza zaświadczenie informujące, że zamieszkuje lokal, 
 • W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia formularza, Zał. Nr 1 i przekazania go osobie transportującej odpady, 
 • Osoba transportująca odpady na zlecenie, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia formularza właściciela odpadów.
 
PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą,
które są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi  wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.
 
W PSZOK przyjmowane i zbierane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: nieruchomości zamieszkałe:
 1. papier i tektura (w tym opakowania),
 2. tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 3. opakowania wielomateriałowe,
 4. szkło (w tym opakowania),
 5. przeterminowane leki,
 6. chemikalia,
 7. zużyte baterie i akumulatory,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 100kg na rok na pierwszą zdeklarowaną osobę oraz 25 kg na rok na każdą następną zdeklarowaną osobę, 
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 1000kg na rok na nieruchomość 
 11. zużyte opony – 4 szt. na rok na nieruchomość,
 12. odpady zielone (trawa, liście gałęzie itp.),
 13. odzież i tekstylia,
 14. inne odpady zbierane w sposób selektywny nie wymienione wyżej.
Większe niż określone w pkt  9, 10 i 11  ilości odpadów powstałych na nieruchomości można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna za dodatkową opłatą zgodnie z odrębną uchwałą lub przekazywać Przedsiębiorcy odbierającemu odpady z terenu Miasta Mszana Dolna posiadającym odpowiednie zezwolenie.
 
Z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 
 1. papier i tektura (w tym opakowania); 
 2. tworzywa sztuczne (w tym opakowania); 
 3. zmieszane odpady opakowaniowe 
 4. opakowania wielomateriałowe; 
 5. opakowania ze szkła 
 6. odpady zielone tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe – 50 kg na rok na nieruchomość.
 
Większą niż określoną w pkt 7 ilość odpadów powstałych na nieruchomości można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna za dodatkową opłatą zgodnie z odrębną uchwałą lub przekazywać Przedsiębiorcy odbierającemu odpady z terenu Miasta Mszana Dolna posiadającym odpowiednie zezwolenie.
 
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są  przyjmowane:
 1. zmieszane odpady komunalne;
 2. odpady zawierające azbest;
 3. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 4. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 5. sprzęt budowlany;
 6. zmieszane odpady budowlane;
 7. urządzenia przemysłowe;
 8. odpady poprodukcyjne;
 9. odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 10. odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 11. butle gazowe;
 12. gaśnice;
 13. wata i wełna szklana;
 14. padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie.
 15. wszelkie inne odpady, które nie stanowią  odpadów o charakterze komunalnym
Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz ewidencję dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.
 
Dokumenty do pobrania:

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-regulamin-dokumenty-do-pobrania-ogloszenia-informacje.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-regulamin-dokumenty-do-pobrania-ogloszenia-informacje.html