Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, które z jednej strony pomóc mają przetrwać okres kryzysu, a z drugiej strony mają służyć ochronie miejsc pracy.

 

Po pierwsze: Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Po drugie: Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i doszło do przestoju w następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Ustawa zawiera kilka instrumentów, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

1.    Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15zzb ustawy), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie, o którym mowa w przypadku spadku obrotów o:
1)     co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
2) co najmniej 50% może być przyznane w wysokości nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
Przyznane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

2.    Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
1)     co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2)     co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3)     co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

3.    Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Art. 15zzd ustawy). Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
3.    Wsparcie dla organizacji pozarządowych ( 15zze ustawy) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.


Wniosek o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.


Ponad to w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
Pierwszym uruchomionym programem będą pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19”


Obsługa i szczegółowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Urzędzie Pracy
pod nr telefonu 18/3375 850, 18/3337915

 

żródło: Powiat Limanowski


 


Podobne artykuły

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 2 wrz 2021, 15:59:47

UL. KRASIŃSKIEGO – ZAMKNIĘTA ULICA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi - frezowanie nawierzchni bitumicznej w dniu 03 września br. (piątek) w godz. od 11:30 do 18:00 ul. Krasińskiego od drogi krajowej nr 28 do ulicy Starowiejskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

czw, 1 lip 2021, 14:32:27

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

czw, 1 lip 2021, 14:03:26

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Jeżeli dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody na Twoich uprawach, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, po dokonaniu oględzin i szacowaniu ostatecznym.

wto, 13 lip 2021, 10:08:20

OGŁOSZENIE – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁ. ORKANA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-04-01/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-okresie-pandemii.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-04-01/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-okresie-pandemii.html