Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Przetarg działka gruntu położona w Mszana Dolna 'Pańskie'

PRZETARG - POBIERZ PLIK PDF


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Mszana Dolna Nr  60  /2020 z dnia 8  lipca 2020r

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

               

numer uchwały Rady Miasta

XIX/163/2020 z dnia 27 stycznia 2020r

opis nieruchomości

niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej – „Pańskie”

użytkowana rolniczo , nie posiadająca dostępu do drogi

oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia

działka ewidencyjna 3236 o powierzchni 0,1314 ha

użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – RIVa

 

 

numer księgi wieczystej

kw NS2L/00042028/2

cena wywoławcza w zł

7 500,00 złotych netto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług

przeznaczenie w planie zagospodarowania

E1 RP – tereny rolnicze – przeznaczenie podstawowe – grunty pod uprawy polowe i podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze

wadium

700,00 złotych

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  28 sierpnia 2020r (piatek ) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr 3236.”.

   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 24 sierpnia 2020 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.

10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

11.Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak też nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

 


Podobne artykuły

wto, 17 sie 2021, 12:29:40

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

czw, 2 wrz 2021, 14:29:32

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

czw, 2 wrz 2021, 14:28:15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  94  / 2021  z dnia  1 września  2021r

Pobierz załacznik - PDF

pon, 28 cze 2021, 08:58:40

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021r pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ulicy Starowiejskiej.
 
wto, 15 cze 2021, 17:13:40

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie oraz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

 
wto, 15 cze 2021, 17:09:04

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2020-07-13/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-w-mszana-dolna-panskie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2020-07-13/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-w-mszana-dolna-panskie.html