Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Przetarg działka gruntu położona w Mszana Dolna 'Pańskie'

PRZETARG - POBIERZ PLIK PDF


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Mszana Dolna Nr  60  /2020 z dnia 8  lipca 2020r

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

               

numer uchwały Rady Miasta

XIX/163/2020 z dnia 27 stycznia 2020r

opis nieruchomości

niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej – „Pańskie”

użytkowana rolniczo , nie posiadająca dostępu do drogi

oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia

działka ewidencyjna 3236 o powierzchni 0,1314 ha

użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – RIVa

 

 

numer księgi wieczystej

kw NS2L/00042028/2

cena wywoławcza w zł

7 500,00 złotych netto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług

przeznaczenie w planie zagospodarowania

E1 RP – tereny rolnicze – przeznaczenie podstawowe – grunty pod uprawy polowe i podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze

wadium

700,00 złotych

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  28 sierpnia 2020r (piatek ) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr 3236.”.

   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 24 sierpnia 2020 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.

10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

11.Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak też nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

 


Podobne artykuły

czw, 30 lis 2023, 15:15:12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, ZBYCIA ORAZ UŻYCZENIA - GRUDZIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

wto, 21 lis 2023, 10:30:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Informacja o wyniku  przeprowadzonego  w dniu 20 października 2023r  II przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna
pią, 20 paź 2023, 12:13:33

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Niezabudowane działki gruntu położone w centrum miasta , pomiędzy ścieżką rowerową nad rzeką Mszanką a ulicą Starowiejską.W otoczeniu na północ – zakład przemysłowy , na wschód rzeka, na zachód i południe  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – osiedle Inco.

czw, 12 paź 2023, 11:35:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 09.10.2023

W wyniku  przeprowadzonego  w dniu 9 października  2023r  I przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna 

pią, 1 wrz 2023, 11:16:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy
 
pią, 1 wrz 2023, 11:10:46

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY LUB NAJMU - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2020-07-13/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-w-mszana-dolna-panskie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2020-07-13/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-w-mszana-dolna-panskie.html