Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej - ulica Słomka

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

numer Uchwały Rady Miejskiej

XLIX/414/2022 z dnia 12.04.2022r

opis nieruchomości

niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej, bez dostępu do drogi ( dojście-dojazd po terenie RZGW), działka obecnie objęta umową dzierżawy z osobą fizyczną do dnia 31.12.2026r )

położenie

obręb ewid.Słomka , ulica Słomka

numer księgi wieczystej

NS2L/00023434/2

oznaczenie wg.ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 8193/2 , użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów RV

powierzchnia

0,0821 ha

cena wywoławcza

52 000,00 złotych netto + należny podatek VAT

przeznaczenie w planie zagospodarowania

F12 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

wadium

5 000,00 złotych

forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

1.Przetarg odbędzie się w dniu  22 sierpnia  2022r (poniedziałek  ) o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać “przetarg – działka 8193/2 ”.

Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 16 sierpnia 2022r  znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu na żądanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

  Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

  Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu, a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w  przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

 Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą cenę.

7.Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

8.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet zapłaty. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

9.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

10.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – gospodarka nieruchomościami-  a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

    

Burmistrz Miasta
mgr Anna Pękała

 


Podobne artykuły

czw, 30 lis 2023, 15:15:12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, ZBYCIA ORAZ UŻYCZENIA - GRUDZIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

wto, 21 lis 2023, 10:30:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Informacja o wyniku  przeprowadzonego  w dniu 20 października 2023r  II przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna
pią, 20 paź 2023, 12:13:33

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Niezabudowane działki gruntu położone w centrum miasta , pomiędzy ścieżką rowerową nad rzeką Mszanką a ulicą Starowiejską.W otoczeniu na północ – zakład przemysłowy , na wschód rzeka, na zachód i południe  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – osiedle Inco.

czw, 12 paź 2023, 11:35:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 09.10.2023

W wyniku  przeprowadzonego  w dniu 9 października  2023r  I przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna 

pią, 1 wrz 2023, 11:16:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy
 
pią, 1 wrz 2023, 11:10:46

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY LUB NAJMU - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-06-22/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-gruntowej-ulica-slomka.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-06-22/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-gruntowej-ulica-slomka.html