Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

W Mszanie Dolnej wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO, wkrótce w Mszanie Dolnej wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 
W grudniu 2017 roku Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej". Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, finansową oraz merytoryczną i Miastu Mszana Dolna zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 279 106,28 zł. Wartość całego projektu to 402 702,49 zł, w tym koszty kwalifikowane 328 360,35 zł. 
 
Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach którego zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. jego utwardzenie, wiata pod kontenery otwarte, a także zakup: pojemników na odpady, kontenera magazynowego z wyposażeniem oraz kontenera biurowego. Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu. PSZOK oprócz funkcji przyjmowania i magazynowania odpadów będzie również pełnił funkcje dodatkowe. Na terenie PSZOK-u zostanie utworzony punkt przyjmowania rzeczy używanych, które mogą być ponownie użyte przez innych mieszkańców. 
 
PSZOK będzie znajdował się przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. 
 
Głównym założeniem inwestycji, jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym legalną działalność polegającą na magazynowaniu, transporcie i przetwarzaniu odpadów. 
 
Realizacja projektu pozwoli na ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza, polepszenie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Ponadto, wzrośnie świadomość proekologiczna mieszkańców, a w efekcie wzrośnie również poziom wykorzystania potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu. 
 
Potrzeba podjęcia takiego działania wynika przede wszystkim z ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomów recyklingu. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem na Gminy wysokich kar pieniężnych.

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/w-mszanie-dolnej-wybudowany-zostanie-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/w-mszanie-dolnej-wybudowany-zostanie-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html