Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Ważne informacje dla osób,  które chcą skorzystać z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

OŚWIADCZENIE / Upoważnienie do dostarczenia odpadów do PSZOK

INFORMACJA o zmianie godzin otwarcia PSZOK

 

Jak widzą dzieci segregację śmieci  

 
Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Jak widzą dzieci segregację śmieci”.
 
 
Celem konkursu jest:
 
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
  • promocja działań proekologicznych,
  • kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz wdrażanie zachować ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
 
a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna
b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna 
 
Prace plastyczne winne być wykonane indywidualnie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.) 
 
Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3. 
 
Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana. 
 
Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 
 
Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Formularzu zgłoszeniowym”.
 
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.
 
Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy plastycznej. 
 
Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty przedstawiać tematykę związaną z segregacją śmieci. 
 
Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
 
Pracę konkursową należy składać do 29.03.2019 r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
 
 
 
 
Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 06 lutego 2019 Burmistrz Miasta Mszana Dolna powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”
 
 

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO, wkrótce w Mszanie Dolnej wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 
W grudniu 2017 roku Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej". Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, finansową oraz merytoryczną i Miastu Mszana Dolna zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 279 106,28 zł. Wartość całego projektu to 402 702,49 zł, w tym koszty kwalifikowane 328 360,35 zł. 
 
Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach którego zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. jego utwardzenie, wiata pod kontenery otwarte, a także zakup: pojemników na odpady, kontenera magazynowego z wyposażeniem oraz kontenera biurowego. Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu. PSZOK oprócz funkcji przyjmowania i magazynowania odpadów będzie również pełnił funkcje dodatkowe. Na terenie PSZOK-u zostanie utworzony punkt przyjmowania rzeczy używanych, które mogą być ponownie użyte przez innych mieszkańców. 
 
PSZOK będzie znajdował się przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. 
 
Głównym założeniem inwestycji, jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym legalną działalność polegającą na magazynowaniu, transporcie i przetwarzaniu odpadów. 
 
Realizacja projektu pozwoli na ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza, polepszenie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Ponadto, wzrośnie świadomość proekologiczna mieszkańców, a w efekcie wzrośnie również poziom wykorzystania potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu. 
 
Potrzeba podjęcia takiego działania wynika przede wszystkim z ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomów recyklingu. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem na Gminy wysokich kar pieniężnych.

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-07-09/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-07-09/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok.html