Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Usuwamy azbest

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna” nr projektu RPMP.05.02.02-12-1142/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza nabór wniosków do w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2020 na terenie Miasta Mszana Dolna.
 
O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Mszana Dolna mający I i II stopień pilności pod względem stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
 
W ramach projektu przewidziano demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Miasta.
 
Formularze wniosków oraz załączników można pobrać:
- w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34- 730 Mszana Dolna
 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, pok. 203 oraz pod numerem telefonu 18 33 10 622 wew. 203. 
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta!!!!
 
 
Burmistrz Miasta
mgr Anna Pękała

 

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna” 
 
Zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 07 czerwca 2019r. Burmistrza Miasta Mszana Dolna przyjmuje regulamin realizacji finansowania projektu pn. ”Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5- Ochrona Środowiska, Działanie 5.2- Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.
 
 
Wniosek osoby fizycznej - uczestnika projektu tutaj do pobrania. 
 
Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny 
 
Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny”. 
 
Celami konkursu są:
 
a) popularyzacja wiedzy o azbeście,
b) zwiększenie świadomości na temat szkodliwości azbestu i jego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko,
c) propagowanie „dobrych praktyk” związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,
d) rozpowszechnianie obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach i mieszkańcach w zakresie usuwania azbestu.
e) zapoznanie uczniów z problematyką azbestu w mieście Mszana Dolna oraz w najbliższym otoczeniu. Dzieci poznają czym jest azbest, jakie posiada właściwości, gdzie można go spotkać, a przede wszystkim dlaczego jest groźny dla zdrowia. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna. 
 
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 
a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna
b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna 
 
Prace plastyczne winne być wykonane indywidulnie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.)
 
Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3.
 
Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana. 
 
Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 
 
Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
 
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły.
 
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.
 
Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy plastycznej.
 
Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty przedstawiać tematykę azbestu.
 
Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
 
Pracę konkursową należy składać do dnia 29.03.3019 r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu. 
 
 
 
Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 06 lutego 2019 Burmistrz Miasta Mszana Dolna powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „ Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny”
 
 
Dnia 03.09.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pn.: ”Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna”.
 
Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości powietrza i wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego, poprzez usunięcie i zutylizowanie nadmiernej ilości azbestu i wszelkich wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mszana Dolna. 
 
W ramach przedmiotowego projektu zostanie objętych 48 obiektów. W wyniku realizacji projektu zostanie usuniętych 132,009 Mg azbestu. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 73 706,38 zł.
 
Dofinansowanie UE wynosi: 62 650,41 zł.
 
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 roku.
 
Kwota wkładu własnego: 11 055,97 zł 
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-06-07/usuwamy-azbest.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-06-07/usuwamy-azbest.html