Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Gospodarka odpadami

śro, 17 sty 2024, 12:24:38

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024 NIE ULEGA ZMIANIE

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 nie ulega zmianie.

śro, 17 sty 2024, 10:46:35

ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH MIASTA MSZANA DOLNA W KOMPOSTOWNIKI

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W związku z możliwością starania się o wsparcie w tym zakresie zachęcamy

pią, 8 gru 2023, 13:48:02

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MSZANIE DOLNEJ - 2024

Chcielibyśmy poinformować, iż od 01.01.2024 r. zmieni się harmonogram odbioru odpadów w Mieście Mszana Dolna. W ramach zmian zostaną na nowo przypisane ulice do dwóch części miasta oznaczonych jako M-1 i M-2.

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
śro, 31 mar 2021, 16:42:30

JAK KLASYFIKOWAĆ ODPADY KOMUNALNE W FIRMACH?

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi błędnej klasyfikacji odpadów komunalnych oddawanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, odbieranych w ramach miejskiego sytemu

wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

śro, 14 paź 2020, 10:47:32

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ ?

Uprzejmie informujemy, że w aptekach znajdujących się na ternie Miasta Mszana Dolna znajdują się specjalne pojemniki, do których nieodpłatnie i w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska można wrzucać przeterminowane lekarstwa.

śro, 14 paź 2020, 11:08:50

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PSZOK W MSZANIE DOLNEJ

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

śro, 14 paź 2020, 11:19:53

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY ORAZ ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne są przyjmowane tylko i wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej.

śro, 14 paź 2020, 11:55:42

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
śro, 14 paź 2020, 11:52:27

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

WYKAZ podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy: Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
śro, 14 paź 2020, 11:49:50

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Wykaz  podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta Mszana Dolna w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami