Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej - ulica Starowiejska

Załącznik do Zarządzenia Nr  85 /2022  z 27 lipca 2022r

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości przy ulicy Starowiejskiej w Mszanie Dolnej     

 

numer Uchwały Rady Miejskiej

LI/428/2022 z dnia 29 czerwca 2022r

 

 

 

opis  nieruchomości

zabudowana działka gruntu położona przy ulicyStarowiejskiej.

Zabudowa to : budynek handlowo-usługowy,murowany,

dwukondygnacyjny,niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70,

pomieszczenia na parterze obecnie wynajmowane,pomieszczenia na piętrze – obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -do zwolnienia z dniem 31.12.2022r.Dwa lokale na parterze – umowa najmu do 31,12,2023r, jeden lokal na piętrze – umowa najmu do 3.11.2024r,

jeden do 31.12.2026r, jeden w trakcie wypowiedzenia – wolny od 31.10.2022r

Media : gaz,energia elektryczna,kanalizacja sanitarna,woda.

Dane budynku - powierzchnia zabudowy : 408,00 m2,powierzchnia użytkowa – 565,50 m2 , kubatura- 2 448,00 m3 ( wg.książki obiektu budowlanego).

położenie

Mszana Dolna , obręb ewidencyjny Gronoszowa , ulica Starowiejska 2

numer księgi wieczystej

NS2L/00023428/7

numer działki ewidencyjnej

4316/28 , użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów - Bi

powierzchnia działki

0,0424 ha

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

A4 UC – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne

cena wywoławcza sprzedaży

2 500 000,00 zł + należny podatek VAT / miesięcznie

wadium

250 000,00 złotych

forma oddania

przetarg ustny nieograniczony

1.Przetarg odbędzie się w dniu  10 października 2022r ( poniedziałek ) o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać “przetarg – budynek ”.

Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 4 października 2022r  znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

  Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

  Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w  przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

 Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę  za nieruchomość.

7.Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

8.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

9.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

10.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu , BIP i na stronie internetowej – gospodarka nieruchomościami-  a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

Burmistrz Miasta
mgr Anna Pękała


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-08-01/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-zabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-ulica-starowiejska.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-08-01/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-zabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-ulica-starowiejska.html