Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  5 / 2022  z dnia  18 stycznia  2022r

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLII/344/2021

z dnia 25 października 2021r

Uchwała Nr XLII/345/2021

z dnia 25 października 2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 6024/18 o powierzchni 0,0053 ha

kw NS2L/00052187/7

użytek gruntowy – Lz-PsVI,PsVI

 

działka ewidencyjna 6024/19 o powierzchni

0,0232 ha

kw NS2L/00052187/7

użytek gruntowy – Lz-PsVI,PsVI

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Słomka – bocznej nad potokiem Słomka

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Słomka – bocznej nad potokiem Słomka

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Słomka – bocznej, nad potokiem Słomka

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Słomka – bocznej, nad potokiem Słomka

cena sprzedaży

1 600,00 zł + należny podatek VAT

8 900,00 zł + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

zbycie w trybie  bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki 6810/4

zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki ewid.6810/7

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLII/343/2021

z dnia 25 października 2021r

Uchwała Nr XLIII/355/2021

z dnia 29 listopada  2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 10036/1 o powierzchni 0,0032 ha

kw NS2L/00044919/9

 

działka ewidencyjna 4705/1 o powierzchni

0,0166 ha

kw NS2L/00028246/2

użytek gruntowy – Ti

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Tolińskiego , dostęp do drogi publicznej dla właścicieli działki 3150/1

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Orkana , stanowiąca połączenie działki 4703/16 z ul.Orkana

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

KDD- ulica dojazdowa

A10UC – tereny zabudowy usługowej, usługi komercyjne objęte granica strefy uciążliwości od tras komunikacyjnych ulicy głównej ruchu przyspieszonego oraz liniami rozgraniczającymi tej ulicy.

 

cena  sprzedaży

 

 

5 700,00 złotych netto + należny podatek VAT

 

20 300,0 złotych netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

zbycie w trybie  bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki 3150/1

zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki ewid.4703/16

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLIII/354/2021

 z dnia 29 listopada 2021r

Uchwała Nr XL/330/2021

z dnia 30 sierpnia 2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 9579 o powierzchni 0,0129 ha

Kw NS2L/00013396/0

Działka ewidencyjna 3159/4 o powierzchni 0,0015 ha

Kw NS2L/00005221/4

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu stanowiąca dojazd do działek 9575,9578,3125/6

niezabudowana działka gruntu stanowiąca część drogi wewnętrznej będącej współwłasnością osób fizycznych

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

B10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, objęte częściowo liniami rozgraniczającymi ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD

KDL – tereny ulic lokalnych

 

cena  sprzedaży

 

20 900,00 zł netto + należny podatek VAT

1 460,00 złotych netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek  9575,9578,3125/6

zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki ewidencyjnej 3159/2

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA  MSZANA  DOLNA przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLIV/365/2021 z dnia 21 grudnia 2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

część działki ewidencyjnej 10078/1 o powierzchni 0,0600 ha

kw NS2L/00025558/1

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Krakowskiej , przy wjeździe na oczyszczalnię ścieków

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

przeznaczenie w m.p.z.p – B1 IK – tereny miejskiej oczyszczalni ścieków.

działka wydzierżawiana jest na cele np.wystawowe ,ekspozycyjne ,  bez możliwości zabudowy.

cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto /m-c

 

900,00 zł netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

przetarg ustny nieograniczony – umowa zawarta na okres 5 lat od rozstrzygnięcia przetargu .

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA  MSZANA  DOLNA przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLV/371/2021 z dnia 29 grudnia 2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 6024/24 o powierzchni 0,0172 ha, położona w Mszanie Dolnej obręb ewidencyjny Słomka

kw NS2L/00052187/7

użytek wg.ewidencji gruntów PsVI

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu , położona bezpośrednio przy potoku Słomka

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

F6 ZU – tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami sportu,rekreacji i turystyki,zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych.

przez część działki przebiega linia wodociągu osiedlowego oraz liniak kanalizacji deszczowej-

 kd 300

cena wywoławcza czynszu dzierżawny netto/m-c

 

 

300,00 zł + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

przetarg ustny nieograniczony – okres dzierżawy 10 lat

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA  MSZANA  DOLNA przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLV/372/2021 z dnia 29 grudnia 2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka ewidencyjna 6024/23 o powierzchni 0,0170 ha położona w Mszanie Dolnej obręb ewidencyjny Słomka

kw NS2L/00052187/7

użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów - PsVI

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy potoku Słomka , stanowiąca dojście , dojazd do obiektu mostowego wybudowanego przez prywatnego inwestora

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

F6 ZU -

roczny czynsz dzierżawny

 

500,00 zł netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz strony użytkownika gruntów pokrytych wodami będącego stroną umowy z dnia 01.10.2016r nr 1023/TS/2016/NN/KZGW – na okres 10 lat

 

WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do najmu

 

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XXXV/299/2021z dnia 28 kwietnia 2021r

 

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 4316/9

księga wieczysta NS2L/00037763/8

księga wieczysta lokalowa NS2L/00037995/3

 

opis nieruchomości

 

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 27,4 m2 usytuowany na parterze budynku zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 4316/9 przy ulicy Starowiejskiej 2 , obok kwiaciarnia,fryzjer,bar.Media: energia elektryczna.woda,kanalizacja,gaz(na ścianie)

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

A4 UC – tereny usług  komercyjnych

 

cena wywoławcza czynszu miesięcznego netto

 

900,00 złotych netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

przetarg ustny nieograniczony - umowa najmu na okres od rozstrzygnięcia przetargu do 31 lipca 2026r.

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21

dni  tj.od dnia   19.01.2022r do 10.02.2022r

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu , BIP i w prasie.

uwaga:

osoby,którym zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości i spełniają jeden z warunków: przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności  przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercami poprzednich właścicieli

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do  3 marca 2022r.  


Podobne artykuły

czw, 30 lis 2023, 15:15:12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, ZBYCIA ORAZ UŻYCZENIA - GRUDZIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

wto, 21 lis 2023, 10:30:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Informacja o wyniku  przeprowadzonego  w dniu 20 października 2023r  II przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna
pią, 20 paź 2023, 12:13:33

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Niezabudowane działki gruntu położone w centrum miasta , pomiędzy ścieżką rowerową nad rzeką Mszanką a ulicą Starowiejską.W otoczeniu na północ – zakład przemysłowy , na wschód rzeka, na zachód i południe  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – osiedle Inco.

czw, 12 paź 2023, 11:35:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 09.10.2023

W wyniku  przeprowadzonego  w dniu 9 października  2023r  I przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna 

pią, 1 wrz 2023, 11:16:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy
 
pią, 1 wrz 2023, 11:10:46

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY LUB NAJMU - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-01-18/wykaz-nieruchomosci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-01-18/wykaz-nieruchomosci.html