Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, DZIERŻAWY ORAZ ODDANIA W UŻYCZENIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  5  / 2021  z dnia 12  stycznia  2021r

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do zbycia

 

 

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XXVIII/250/2020z dnia 23 listopada 2020r

 

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 3605/3 o powierzchni 0,0114 ha

księga wieczysta NS2L/00042036/1

 

opis nieruchomości

 

działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy ulicy Starowiejskiej  , znajdująca się w ogrodzeniu posesji o nr porządkowym 45

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

KDL – tereny dróg publicznych ulica lokalna

 

cena  sprzedaży

 

15 946,00 złotych netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela dz.ewid.3605/4

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA  MSZANA  DOLNA

przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Uchwała Rady Miejskiej

 

XXXI/273/2021 z dnia 11.01.2021r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 6839/2 o powierzchni 0,0319 ha

działka ewidencyjna 6840/2 o powierzchni 0,0273 ha

księga wieczysta NS2L/00023434/2

 

opis nieruchomości

 

niezabudowane działki gruntu , położone w obrębie ewidencyjnym Słomka

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

ZU – zieleń urządzona

 

czynsz dzierżawny  roczny

 

60,00 złotych netto + należny podatek VAT

sposób przekazania

 

kolejna umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

 

 

 

 

 

                                 Burmistrz Miasta

 

                                mgr Anna Pękała

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

 

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 10414/3 o powierzchni 0,0237 ha

Kw NS2L/00023187/5

 

opis nieruchomości

 

działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy ulicy Słonecznej , pod istniejącą stacją uzdatniania wody - SUW Mszanka

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

US – tereny sportu i rekreacji

 

Sposób przekazania

użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21 dni  tj.od dnia   13.01.2021 r do 04.02.2021r

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu , BIP i w prasie.

 

uwaga:

osoby,którym zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości i spełniają jeden z warunków:

 przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności  przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercami poprzednich właścicieli

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do  25 lutego 2021r.  

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-01-20/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-dzierzawy-oraz-oddania-w-uzyczenie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-01-20/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-dzierzawy-oraz-oddania-w-uzyczenie.html