Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Przetarg - działka gruntu położona przy ulicy Leśnej

PRZETARG - POBIERZ PLIK PDF

WYNIK PRZETARGU - POBIERZ PLIK PDF


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Mszana Dolna Nr 102 /2019 z dnia 23 września 2019r
 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna            

 

numer uchwały Rady Miasta

Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 21 maja 2019r

opis nieruchomości

Niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy ulicy Leśnej – starodroże ulicy,działka o znacznym nachyleniu w stosunku do poziomu ulicy Leśnej

oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia

działka ewidencyjna 5852/18 o powierzchni 0,0124 ha użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów - RV

numer księgi wieczystej

NS2L/00023377/4

cena wywoławcza w zł

4 800,00 złotych netto + należny podatek VAT

przeznaczenie w planie zagospodarowania

C55 MN/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej w zieleni urządzonej

wadium

1 000,00 złotych

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  4 listopada 2019r (poniedziałek ) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.
2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.
3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.
   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr 5852/18”.
   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 25 października 2019 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.
   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.
   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.
   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.
  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.
6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.
9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.
Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.
10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu , zamknięciu  , unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
11.Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak też nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-09-27/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-przy-ulicy-lesnej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-09-27/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-przy-ulicy-lesnej.html