Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Przetarg - działka gruntu położona przy potoku Słomka

PRZETARG - POBIERZ PLIK PDF


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Mszana Dolna Nr 79 /2019 z dnia 17  lipca 2019r
 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna            

 

numer uchwały Rady Miasta

XXXII/308/2017 z dnia 30 maja 2017r

opis nieruchomości

 działka gruntu położona przy potoku Słomka 

oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia

Działka ewid.7327/2 o powierzchni 0,1132ha

Użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów PsVI,B

numer księgi wieczystej

Kw NS2L/00023434/2

cena wywoławcza w zł

11 000,00 złotych + należny podatek VAT 23%

przeznaczenie w planie zagospodarowania

F5 ZU – tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami sportu,rekreacji i turystyki.Przesnaczenie podstawowe obejmuje:zieleń typu parkowego,parkowe ogrody dydaktyczne i ozdobne,zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych .

wadium

2 000,00 złotych

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu  26 sierpnia 2019r (poniedziałek) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2. Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr 7327/2.”.

Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 21 sierpnia 2019 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5. Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8. Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

9. Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.

10. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

11. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak też nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

12. Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
mgr Anna Pękała

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-07-19/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-przy-potoku-slomka.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-07-19/przetarg-dzialka-gruntu-polozona-przy-potoku-slomka.html