Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Otwarty Konkurs Ofert 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2024
    Burmistrza Miasta Mszana Dolna
    z dnia 30 stycznia 2024 r.OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022r. poz. 1608 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2024, na rzecz mieszkańców Miasta Mszana Dolna.I. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

1. Zadanie nr 1 – Działania w obszarze aktywności fizycznej:  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 – Sport w środowisku miejskim dzieci i młodzieży

2. Zadanie nr 2 – Działania w obszarze promocji zdrowia:
Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

3. Zadanie nr 3 – Działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej:
Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży do lat 18, z elementami profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych oraz profilaktyki zdrowotnej służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

4. Zadanie nr 4 - Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa:
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie co najmniej dwóch działań edukacyjno
–informacyjnych z zakresu: przeciwdziałania otyłości dzieci i młodzieży, żywienia osób starszych, dbałości o prawidłową postawę ciała, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

1. Na realizację zadań zostaną przeznaczone środki ujęte w Uchwale nr LXXI/583/2023 Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień dla Miasta Mszana Dolna na rok 2024
2. Wysokość środków wynosi 150.000,00 zł.

3. Na realizację poniższych zadań przeznacza się środki w wysokości:
1) Zadanie nr 1 - do kwoty 80.000,00 zł
2) Zadanie nr 2 - do kwoty 55.000,00 zł
3) Zadanie nr 3 - do kwoty 10.000,00 zł
4) Zadanie nr 4 - do kwoty   5.000,00 zł


III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Zadanie nr 1 – winno być realizowane na terenie miasta Mszana Dolna lub na terenie innej gminy (treningi, mecze, zawody itp.) w okresie: marzec - grudzień 2024r. Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież do lat 18 z terenu Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży do lat 18 – jako działań w obszarze aktywności fizycznej w ramach zadań z zakresu zdrowia i profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.
2. Zadanie nr 2 – winno być realizowane w okresie marzec - grudzień 2024r. na rzecz mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest:
1)    upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
2)    organizowanie ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujące lokalną społeczność,
3)    działanie na rzecz integracji i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

3. Zadanie nr 3 – winno być realizowane w okresie letnim tj. od czerwca do września 2024r. Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież do lat 18 z terenu Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest:
1)    zapewnienie atrakcyjnego programu wypoczynku z elementami profilaktyki uzależnień                             i edukacji zdrowotnej,
2)    zapewnienie właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków wypoczynku,
3)    zawieranie przyjaźni i integracja dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.

4. Zadanie nr 4 – winno być realizowane w okresie marzec - październik 2024r.
Celem zadania jest: edukacja zdrowotna dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
 
IV. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ:

1.    Zadania mogą realizować podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.
3.    Dopuszcza się, za wyjątkiem realizacji zadania nr 1 i 4 pobieranie opłat od odbiorców zadania.
4.    Środki z przyznanej dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków:
1)    przewidzianych w ofercie i uwzględnionych w zatwierdzonym kosztorysie;
2)    spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
3)    faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania,
4)    możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
5.    Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
2)    wydatki związane z działalnością gospodarczą;
3)    wydatki związane z obsługą administracyjną działania;
4)    odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
5)    koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień.
6.    W przypadku korzystania z obiektów sportowych innych niż własność oferenta, oferent obowiązany jest do przedłożenia umowy na korzystanie z obiektów lub zgody administratora obiektu.
7.    W ramach finansowania zadania dopuszcza się wydatkowanie środków publicznych na wydatki materiałowe pod warunkiem, że są niezbędne dla realizacji zadania.
8.    Podmioty, które otrzymają środki finansowe na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać
w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Mszana Dolna i w jakim procencie.
9.    Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Mszana Dolna (Urzędu Miasta Mszana Dolna i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10.    Miasto Mszana Dolna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Mszana Dolna (Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Podatek od towarów i usług (VAT)
1)    Wydatki w ramach realizacji oferty mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) tylko wtedy, gdy realizator zadania nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.
Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet, jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez realizatora czynności zmierzających do realizacji tego prawa;
2)    Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części wydatków
w ofercie. W takiej sytuacji realizator jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania zadania, tak, aby nie było wątpliwości, w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny;

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1.    Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta.
2.    Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.
3.    Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności oferty zgodnie z wymaganiami ogłoszenia konkursowego poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
4.    Oceny merytorycznej ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.
5.    Komisja sporządza ranking ofert kolejno według uzyskanej liczby punktów, zaczynając od najwyższej.
6.    Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska, co najmniej 60 punktów.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: „Konkurs ofert – 2024” wraz z oznaczeniem numeru zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Wypełniając w ofercie część II „Szczegółowy sposób realizacji zadania” należy w szczególności uwzględnić:
1)    sposób realizacji zadania ze wskazaniem przyjętych metod i rozwiązań,
2)    wskazanie celu, który ma być osiągnięty wskutek realizacji zadania,
3)    wskazanie grup odbiorców, do których zadanie jest adresowane oraz ich liczebność.

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

1.    Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 28 dni od daty zakończenia składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
2.    Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
3.    Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Mszana Dolna.
4.    W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Oferent
w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.
5.    Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, wskazanych w ust. 4 w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
6.    Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
1)    nie złożono żadnej oferty;
2)    żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie 3 dni od ogłoszenia), o którym mowa w rozdz. VII (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Burmistrz Miasta w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1)    powierzyć realizację zadania,
2)    zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
3)    podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego:
1.    do zadania nr 1 – w wysokości, co najmniej 10 %
2.    do zadania nr 2, 3 i 4 – w wysokości, co najmniej  2%
 - wnioskowanej kwoty dotacji. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy pracowników, wolontariuszy, ani też wkładu rzeczowego.  

X. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1.    aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2.    oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3.    oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.    oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który
zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5.    oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, ·                 że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
6.    oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
7.    Szczegółowy harmonogram realizacji zadania.
8.    Umowa na korzystanie z obiektów innych niż własność oferenta.

Oferent składający więcej niż jedną ofertą przedkłada jeden komplet dokumentów wymienionych
w punktach 1 – 6.
W przypadku prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą do oferty należy dołączyć dokumenty
o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji.

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE X.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę)                         z dopiskiem „Konkurs ofert – 2024", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym
w rozdz. I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oferta  oraz  załączniki  powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, wyszczególnione w   odpowiednim   dokumencie   potwierdzającym   ich   uprawnienia.

XIII. SPOSÓB I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ REALIZATORÓW ZADAŃ.

1.    Środki finansowe przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane jednorazowo lub w transzach odpowiednio w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub po zatwierdzeniu rozliczenia odpowiedniej części zadania.
2.    Rozliczenie o którym mowa w ust. 2 dokonywane jest:
a)    dla dotacji wypłacanych jednorazowo w formie sprawozdania końcowego,
b)    dla dotacji wypłacanych w transzach w formie sprawozdań częściowych, dokumentujących wydatkowanie poszczególnych transzy, warunkujących uzyskanie kolejnej transzy oraz w formie sprawozdania końcowego, obejmującego całość dotacji.
 

 

Ogłoszenie 2024 – TUTAJ

Regulamin Konkursu - TUTAJ

Wzór oferty – TUTAJ

Wzór oferty - edytowalny

Wzór sprawozdania - TUTAJ

 


Podobne artykuły

wto, 20 lut 2024, 13:06:42

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE „MAŁOPOLSKA LOKALNIE” DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LIMANOWSKIEGO

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają małopolskich społeczników na spotkanie informacyjne w Mszanie Dolnej dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie w roku 2024.

śro, 21 lut 2024, 15:28:43

TARNÓW KOLEJNYM PUNKTEM NA MAPIE PREZENTACJI ZAGÓRZAŃSKICH DZIEDZIN

Po Warszawie, Krakowie, Osieku, Karniowicach, Płońsku, Szydłowcu, Łosiach, Starym Sączu czy Polańczyku, przyszedł czas na prezentację Zagórzańskich Dziedzin w Tarnowie. Podmioty skupione wokół Fundacji im. Jana Tarnowskiego przez cztery dni poznawały proces budowy zagórzańskiej marki lokalnej.

wto, 20 lut 2024, 10:27:46

NATALIA TUŁASIEWICZ, NOWOCZESNA ŚWIĘTA, NA KILKA DNI WRÓCIŁA DO MSZANY DOLNEJ

Może, gdyby żyła obecnie, inaczej wyglądałaby jej droga do świętości? Chciała być nowoczesną świętą; taką, która porusza do działania, pokazuje kierunki, konfrontuje myśli i niejako wymusza bycie w gotowości, gotowości do pomagania, poświęceń, bez względu na ryzyko, które w czasie wojny było ryzykiem na śmierć lub życie.

śro, 21 lut 2024, 09:10:18

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII „CO MI W DUSZY GRA...”

W poniedziałek, 19 lutego w Miejskiej Bibliotece odbył się wernisaż prac Anety Miąsik pt. „Co mi w duszy gra…”. Artystka, będąca aktywnym pedagogiem, swoją przygodę z fotografią rozpoczęła w 2008 roku.

śro, 21 lut 2024, 09:03:21

''RETRO'' OSTATKI W BIBLIOTECE

Karnawał zakończył się udanym spotkaniem autorskim z Michałem Wójcikiem promującym jego najnowszą książkę pt. "C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883-1914. Instytucja i ludzie". W piątek, 9 lutego w Miejskiej Bibliotece odbyła się tematyczna promocja książki z masą atrakcji.

wto, 20 lut 2024, 13:27:28

OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina (...)

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-01-30/otwarty-konkurs-ofert-2024.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-01-30/otwarty-konkurs-ofert-2024.html