Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
•    wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
•    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
•    niekaralność
•    umiejętność zarządzania

Dokumenty jakie powinien złożyć kandydat:
a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji
b) pisemne oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej
c) kserokopię dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w punkcie II regulaminu
d) CV wraz ze zdjęciem i z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji
e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa
f) oświadczenie o niekaralności
g) inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i uprawnienia.

Oferta powinna zawierać pisemne zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej” dostępnym w biurze Spółdzielni.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.07.2021r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesyłając listem poleconym priorytetowym na adres: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 89B, 34-730 Mszana Dolna.


W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata!


O zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu indywidualnie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.


Z regulaminem Konkursu, informacjami organizacyjno-ekonomicznymi i Sprawozdaniem Zarządu na dzień 31.12.2020r. można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni – telefon 18 33 10 311Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej


Podobne artykuły

pon, 5 gru 2022, 14:31:56

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo!
Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, tel. 18 33-79-400, w celu uzyskania informacji o weryfikacji wniosku. 
 

 

pią, 25 lis 2022, 16:08:28

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienia się adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nowy ares siedziby MOPS to ul. Piłsudskiego 58. Korespondencję należy kierować pod wskazany powyżej adres.

wto, 29 lis 2022, 15:39:16

LGD PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA ZACHĘCA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska" zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź do wypełnienia drugiej części ANKIETY dotyczącej przyszłości naszych trzech samorządów i ich kierunków rozwoju.

 

pon, 28 lis 2022, 10:28:33

KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZGŁOSZENIA DO 5 GRUDNIA!

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość zaprasza na Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 28 lis 2022, 10:47:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY W MSZANIE DOLNEJ!

W niedzielę,  11 grudnia br., zapraszamy na Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy na Plac Targowy w Mszanie Dolnej. Na stoiskach lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników i rolników będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby.

 

czw, 1 gru 2022, 16:35:59

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html