Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
•    wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
•    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
•    niekaralność
•    umiejętność zarządzania

Dokumenty jakie powinien złożyć kandydat:
a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji
b) pisemne oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej
c) kserokopię dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w punkcie II regulaminu
d) CV wraz ze zdjęciem i z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji
e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa
f) oświadczenie o niekaralności
g) inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i uprawnienia.

Oferta powinna zawierać pisemne zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej” dostępnym w biurze Spółdzielni.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.07.2021r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesyłając listem poleconym priorytetowym na adres: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 89B, 34-730 Mszana Dolna.


W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata!


O zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu indywidualnie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.


Z regulaminem Konkursu, informacjami organizacyjno-ekonomicznymi i Sprawozdaniem Zarządu na dzień 31.12.2020r. można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni – telefon 18 33 10 311Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej


Podobne artykuły

nie, 18 lip 2021, 22:31:01

SZCZEPIMY SIĘ!

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to działania, które mają przywrócić funkcjonowanie społeczeństwa w zdrowiu i normalności.

śro, 21 lip 2021, 13:02:52

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA PIKNIK RODZINNY!

W niedzielę, 25 lipca odbędzie się Piknik Rodzinny - od godz. 14.00 w parku miejskim czeka masa atrakcji.

czw, 22 lip 2021, 09:10:06

OSTATNIA NIEDZIELA LIPCA – MSZA ŚW. NA LUBONIU WIELKIM

W niedzielę, 25 lipca na Luboniu Wielkim o godz. 12:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, jako podziękowanie za uratowanie schroniska z pożogi wojennej. W tym roku również w 90-rocznicę uroczystego otwarcia schroniska na Luboniu.

pią, 23 lip 2021, 09:52:03

ZAPRASZAMY NA KONCERTY ORKIESTR DĘTYCH

W sobotę, 31 lipca zapraszamy na koncerty Orkiestr Dętych podtrzymując tradycję organizowanego od lat Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr im. Władysława Jerzego Żądły.

śro, 21 lip 2021, 08:16:08

POZDRAWIAJĄ Z POBIEROWA I PROMUJĄ NASZ REGION

To nie pierwsza taka akcja, kiedy Harcerze Gorczańskiego Hufca ZHP w Mszanie Dolnej, którzy  przebywają na obozie w Pobierowie połączyli aktywnościami obozu wraz z promocją regionu.

śro, 21 lip 2021, 08:14:17

ABSOLUTORIUM DLA PANI BURMISTRZ

W dniu 19 lipca, podczas XXXIX sesji Rada Miejska udzieliła Burmistrz Miasta Annie Pękale absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu samorządu.

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
Jutro

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html