Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zaproszenie do negocjacji - Gorczańkie Wody Termalne

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o. o.  z siedzibą w Porębie Wielkiej, KRS 0000293046  
będących własnością Powiatu Limanowskiego, Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna

Powiat Limanowski, Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 712) zapraszają do  negocjacji  w  przedmiocie sprzedaży udziałów Gorczańskie Wody Termalne spółki z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej, zwanego dalej „Spółką” w liczbie 6 245 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy stanowiących 100 % ogólnej liczby udziałów Spółki.

Spółka została powołana dla zagospodarowania odwiertu wody termalnej IG-1 w Porębie Wielkiej na działce ewidencyjnej 55/2 objętej KW NS2L/00042673/8.  
Spółka posiada koncesję na wydobywanie wód termalnych wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w dniu 3 grudnia 2013 r, znak SR-IX.7422.Z.57.2013KZ (ze zm). W roku 2012 Akademia Górniczo – Hutnicza przeprowadziła analizę fizykochemiczną wody podziemnej. Ocenę właściwości wody podziemnej przeprowadziła także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu.  Spółka jest właścicielem  działek ewidencyjnych nr 55/2 i 178/2 objętych KW NS2L/00042673/8 oraz 55/5 i 194 objętych KW NS2L/00049188/0 położonych w Porębie Wielkiej, które zostały nabyte w drodze darowizny od Skarbu Państwa.  

Procedurę zbycia udziałów, w imieniu wszystkich wspólników prowadzić będzie Starosta Limanowski. Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, na warunkach określonych procedurą zbycia udziałów w spółce GWT spółka z o.o. w Porębie Wielkiej, która zostanie udostępniona każdemu z potencjalnych inwestorów po zgłoszeniu zainteresowania i zobowiązania do zachowania poufności. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjnym Spółki, określające jej sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową oraz będą mogli uzyskać inne ważne z punktu widzenia potencjalnego Nabywcy informacje na temat spółki.

Starosta Limanowski przewiduje, że zainteresowane podmioty mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem udziałów w terminie do 31 stycznia 2020r., a zobowiązania do zachowania poufności zostaną podpisane do 31 stycznia 2020r.

Przy podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności Starosta Limanowski wymagać będzie dokumentów formalnoprawnych określających dane podmiotu zainteresowanego oraz ewentualnie odpowiednich pełnomocnictw.

Złożenie ofert wstępnych winno nastąpić do dnia 31 stycznia 2020r. Warunki złożenia i zakres oferty wstępnej oraz wymagania w zakresie wadium określa procedura zbycia udziałów. W następstwie oceny ofert wstępnych Starosta Limanowski zaprosi wybranych Oferentów do procedury negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą kwestie opisane w procedurze zbycia udziałów.

Starosta Limanowski zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Starosta Limanowski nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Podmioty zbywające zakładają, iż do podpisania umów zbycia udziałów dojdzie nie później niż do 30 kwietnia 2020r.

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-12-31/zaproszenie-do-negocjacji-gorczankie-wody-termalne.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-12-31/zaproszenie-do-negocjacji-gorczankie-wody-termalne.html