Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Nabór na stanowisko do spraw Ograniczenia Niskiej Emisji

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA
OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO DO SPRAW OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – UMOWA NA ZASTĘPSTWO
 W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W URZĘDZIE MIASTA W MSZANIE DOLNEJ

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z poźn. Zm.) ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej – umowa na zastępstwo.
O stanowisko mogą się ubiegać kandydaci spełniający wymagania określone w art. 6  ust. 1 i 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane: inżynieryjne,  ochrona środowiska, inżynieria    
      środowiska lub pokrewne,     
2)  wymagany staż pracy min. 2 lata, w tym roczne na stanowisku związanym z ograniczeniem niskiej emisji lub ochroną środowiska w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,

3) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw,
     którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje   
     prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,    
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,    
5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    
     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,    
7) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
8) znajomość przepisów prawa: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie
    gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, prawo ochrony środowiska, ustawa                                 
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
    środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, ustawa o ochronie przyrody, ustawa
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu     
    jakości powietrza w Polsce i gminie Miasto Mszana Dolna,

9) znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu   
    MS Office.    
II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:     
1) dyspozycyjność,     
2) wysoka kultura osobista,    
3) odporność na stres,     
4) samodzielność przy wykonywaniu zadań,     
5) zdolności analityczne i umiejętności pracy w zespole,    
6) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,     
7) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.    
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw ograniczenia niskiej emisji:    
1.    W zakresie spraw ograniczenia niskiej emisji:
    współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
    aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mszana Dolna, Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mszana Dolna oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Miasta Mszana Dolna,
    nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
    pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
    pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
    pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
    udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku,
    prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
    współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
    monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
    rozliczanie wydatków związanych z realizacją programów pomocowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
    przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM),
    zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w Mieście Mszana Dolna,
    współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),
    Sprawozdawczość statystyczna w zakresie prowadzonych spraw.2.    W zakresie korzystania z funduszy zewnętrznych:
    monitorowanie i archiwizacja informacji na temat możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych,
    przygotowania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów inwestycyjnych Miasta,
    współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca aplikacji o środki zewnętrzne,
    monitorowanie złożonych wniosków aplikacyjnych do momentu podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji,

3.    W zakresie inwestycji realizowanych ze środków krajowych:
    przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
    nadzorowanie postępu prac nad robotami budowlanymi i remontowymi dotyczącymi obiektów sieciowych, kubaturowych, drogowych i elektrycznych,
    współudział w opracowaniu programu rozwoju infrastruktury technicznej Miasta,
    współudział przy przygotowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
    wykonawstwo, sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacja wycen,
    koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji   zadań inwestycyjnych,
    rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna:
a)    przygotowywanie i rozliczanie inwestycji pod względem zgodności z umową
b)    sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym ,
c)    analiza kosztów wykonanych zadań inwestycyjnych,
d)    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e)     kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót,
f)     sporządzanie ostatecznych rozliczeń finansowych budowy z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawców wad stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,
IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy,
4.    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5.    kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.    kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy
7.    zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia  (respektowane zaświadczenie od lekarza rodzinnego),
8.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
9.    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
10.    oświadczenie o  korzystaniu z pełni praw publicznych,
11.    informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu),
12.    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych, zamierzających skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych),

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.    miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, na II piętrze w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby wydziału osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta na parterze jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2.    stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku,
3.    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
4.    zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
5.    ośmiogodzinny system pracy,
6.    przewidywany kontakt ze stronami.
7.    na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednak o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych,  realizacja zadań na powyższym stanowisku wymaga pracy przy monitorze LCD, obsługi urządzeń biurowych, możliwości pracy po godzinach.
VI. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
    niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.    
2) Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana
    Dolna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna.    
3) Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie, w każdym czasie prawo zakończenia konkursu lub
   odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
W kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ograniczenia niskiej emisji- umowa na zastępstwo”
 w terminie do dnia:  15 stycznia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.    
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 018 3310417 w.120 lub 209.

                                

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
                                          mgr Anna Pękała 


KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-12-30/nabor-na-stanowisko-do-spraw-ograniczenia-niskiej-emisji.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-12-30/nabor-na-stanowisko-do-spraw-ograniczenia-niskiej-emisji.html