Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie o ponownym konkursie na kierownika SP ZOZ

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).
 
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna. 
 
II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13,, 34-730 Mszana Dolna.
 
III. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.), tj.: 
1. posiadać wykształcenie wyższe; 
2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska; 
3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; 
4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 
IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:  od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi, a nadto znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych: 
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190  z późn. zm.); 
2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych; 
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.);
5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.); 
6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.); 
7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869); 
8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.); 
9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040.) oraz ich aktów wykonawczych. 
 
V. Wymagane dokumenty: 
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); 
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV); 
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); 
5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego; 
7. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna. 
Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: 
Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna”. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Miasta Mszana Dolna  ul. marsz. J. Piłsudskiego 2 lub listownie na adres Urzędu Miasta Mszana Dolna  (ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna) do dnia  16.09.2019 r.  do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta w Mszanie Dolna . Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego; 
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna są udostępnione w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 od 02.09.2019 r. 
do 12.09 2019 r w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna , ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, 
 
VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty terminu składania  dokumentów.
 
IX. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową w dniu 29.07.2019 r.
2. Regulamin konkursu,. jest dostępny na stronie internetowej: www.mszana-dolna.eu
3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mszany Dolnej .
 

 


Podobne artykuły

pon, 16 wrz 2019, 14:13:46

OGŁOSZENIE - PRACA !

Poszukujemy pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Praca w wymiarze ½ etatu – umowa o pracę. Szczegółowe informacje można uzyskać:
- Urząd Miasta w Mszanie Dolnej tel. 18 33 10 417
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej tel. 18 33 10 062
 

pią, 9 sie 2019, 11:17:10

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami dot. pełnego wyposażenia PSZOK oraz prac związanych z montażem wagi oraz drogi dojazdowej do punktu informujemy, iż  termin otwarcia PSZOK został przełożony ze względów technicznych. 
czw, 18 lip 2019, 14:49:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
 
śro, 17 lip 2019, 16:39:28

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ENERGETYCZNĄ!

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Miasto Mszana Dolna Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zwracamy się do Państwa z prośbą i wypełnienie ankiety. 
.
pią, 7 cze 2019, 15:06:30

UWAGA, UTRUDNIENIA

Od poniedziałku, 10 czerwca rozpoczną się prace remontowe na drodze krajowej nr 28, na ul. Kolbego i ul. Piłsudskiego. Zakres robót obejmie odcinek od nowej siedziby Banku Spółdzielczego do Biblioteki Miejskiej. 

KALENDARZ WYDARZEŃ

ogłoszenia
13
10.2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP

7:00 - 21:00
Rzeczopospolita Polska

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-27/ogloszenie-o-ponownym-konkursie-na-kierownika-sp-zoz.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-27/ogloszenie-o-ponownym-konkursie-na-kierownika-sp-zoz.html