Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Informacja w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - „Wyprawka szkolna”

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - „Wyprawka szkolna”, udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego.
Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3)  słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm. ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 z późn. zm.).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3. klas I–III dotychczasowego trzy letniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
4. klasy I pięcioletniego technikum,
5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy,


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
2. klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych ,  o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I technikum pięcioletniego,
3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - „Wyprawka szkolna” należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do dnia 9 września 2019r.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
Wzór wniosku stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - ”Wyprawka szkolna”.

WNIOSEK - POBIERZ TUTAJ

Załącznik:
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - ”Wyprawka szkolna”.

 


Podobne artykuły

śro, 18 wrz 2019, 13:36:54

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MSZANA DOLNA

W związku z przystąpieniem Miasta Mszana Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 przedstawiamy poniżej raporty z konsultacji społecznych.
 

wto, 17 wrz 2019, 14:16:59

KONCEPCJA BUDOWY NOWEJ LINII KOLEJOWEJ – MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM W URZĘDZIE MIASTA

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy nowej linii kolejowej, Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, iż istnieje możliwość zapoznania się z opracowaną na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koncepcją programowo-przestrzenną układów drogowych oraz przejazdów kolejowych przebiegających przez teren Miasta Mszana Dolna.
 

pon, 16 wrz 2019, 12:07:20

WYNIKI ODBYTYCH WARSZTATÓW I DEBATY DOT. PROJEKTÓW UCHWAŁ

W związku z przystąpieniem Miasta Mszana Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 poniżej raporty z debaty w ramach konsultacji społecznych oraz raporty z warsztatów w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał.

pią, 13 wrz 2019, 10:26:37

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącu  październiku 2019 r. Warto pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują przy okazji tej zbiórki.


 

czw, 12 wrz 2019, 10:42:52

ZMIANY W PRZEPISACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 września 2019 zmieniły się przepisy dla przedsiębiorców w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych, zmiany dotyczą też ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wto, 3 wrz 2019, 11:24:27

INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje o rozpoczęciu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mszana Dolna. Inwentaryzacja ma posłużyć wykonaniu audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego z propozycją zadań modernizacyjnych w przyszłości.

KALENDARZ WYDARZEŃ

ogłoszenia
13
10.2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP

7:00 - 21:00
Rzeczopospolita Polska

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-22/informacja-w-sprawie-realizacji-rzadowego-programu-pomocy-uczniom-w-2019r-wyprawka-szkolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-22/informacja-w-sprawie-realizacji-rzadowego-programu-pomocy-uczniom-w-2019r-wyprawka-szkolna.html