Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Mszana Dolna Nr 79 /2019 z dnia 17  lipca 2019r
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
 
 
 
numer uchwały Rady Miasta XXXII/308/2017 z dnia 30 maja 2017r
opis nieruchomości działka gruntu położona przy potoku Słomka  
oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia Działka ewid.7327/2 o powierzchni 0,1132ha
Użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów PsVI,B
numer księgi wieczystej Kw NS2L/00023434/2
cena wywoławcza w zł 11 000,00 złotych + należny podatek VAT 23%
przeznaczenie w planie zagospodarowania F5 ZU – tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami sportu,rekreacji i turystyki.Przesnaczenie podstawowe obejmuje:zieleń typu parkowego,parkowe ogrody dydaktyczne i ozdobne,zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych .
wadium 2 000,00 złotych
 
1.Przetarg odbędzie się w dniu  26 sierpnia 2019r (poniedziałek ) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.
2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.
3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.
   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr 7327/2.”.
   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 21 sierpnia 2019 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.
   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.
   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.
   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.
  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.
6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.
9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.
Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.
10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
11.Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak też nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204 
 
                                                                                              


Podobne artykuły

pią, 9 sie 2019, 11:17:10

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami dot. pełnego wyposażenia PSZOK oraz prac związanych z montażem wagi oraz drogi dojazdowej do punktu informujemy, iż  termin otwarcia PSZOK został przełożony ze względów technicznych. 
śro, 17 lip 2019, 16:39:28

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ENERGETYCZNĄ!

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Miasto Mszana Dolna Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zwracamy się do Państwa z prośbą i wypełnienie ankiety. 
.
śro, 3 lip 2019, 11:20:27

ZŁÓŻ WNIOSEK NA ''DOBRY START'' DLA UCZNIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start"
 
śro, 3 lip 2019, 10:57:37

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OD 1 LIPCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
 
śro, 3 lip 2019, 10:22:38

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r poz.2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje 

KALENDARZ WYDARZEŃ

dla mieszkańców
19
09.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-18/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-18/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci.html