Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników kadencja 2020 - 2023

 
W związku z upływającą kadencją dotychczasowych ławników i koniecznością przeprowadzenia w tym roku wyborów ławników sądowych na nową kadencję, uprzejmie informujemy o możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej, zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52) 
 
1. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miejska w Mszanie Dolnej dokona wyboru 2 ławników.
 
 
 
2. Kandydat na ławnika musi spełniać warunki określone w art. 158 §1 w/w ustawy, a mianowicie:
 1.  posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone 30 lat,
 4. nie mieć przekroczone 70 lat,
 5. być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 6. być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Nadto winno się uwzględnić postanowienia wynikające z art.159 § 1 i § 2 wySej cytowanej ustawy, tj. ławnikami nie mogą być:
 
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa. 
 
3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz
 4. co najmniej 50-ciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Mszana Dolna.
 
 
 
5. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, będącej załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011, Nr 121, poz.693).
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców), a także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna. 
 
6. Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty - (wymagania formalne określone w art.162 §2 pkt 1-5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych):
 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy podpisać na odwrocie).
(dokumenty wymienione w pkt: od 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia). 
 
7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art.162 §7 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
8. Do zgłoszenia, dokonywanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć również aktualny odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art.162 § 8 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
9. Do zgłoszenia dokonywanego przez co najmniej 50 obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście (art.162 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
 
10. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2019 r:
 1. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (hall – parter), w godzinach urzędowania lub
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna
- decyduje data stempla pocztowego.
 
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, tj. 30 czerwca 2019r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej pozostawia się bez dalszego biegu.
 
 
Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
 
Mszana Dolna, dn. 31.05.2019 r.
 
 
Pliki do pobrania:


Podobne artykuły

czw, 7 gru 2023, 13:04:19

„PSZCZOŁY NASZĄ PASJĄ” - KOŁO PSZCZELARZY W MSZANIE DOLNEJ ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie z Kołem Pszczelarzy w Mszanie Dolnej. W sobotę, 9 grudnia w Miejskiej Bibliotece zaplanowany jest bogaty program: prelekcje tematyczne, prezentacja prac malarskich Marii Wnęk oraz pokaz tańca zespołu regionalnego „Zielony Jawor” z Krempach.
 

czw, 7 gru 2023, 13:30:08

TO JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ! POWOLI ZACZYNAMY WCHODZIĆ W KLIMAT ŚWIĄTECZNEGO OCZEKIWANIA.

Na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, 10 grudnia, na placu targowym w Mszanie Dolnej poczujemy pełną magię Godnych Świąt. Zaprosiliśmy do udziału rękodzielników, artystów, twórców z naszego regionu (i nie tylko); co więcej dodatkowych emocji zapewni nam II Konkurs Potraw Wigilijnych organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” z Olszówki. 

wto, 5 gru 2023, 08:30:51

MSZANA DOLNA LIDEREM POWIATU LIMANOWSKIEGO!

W piątek, 1 grudnia podczas uroczystej gali Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski zaprezentowane zostały wyniki tegorocznej, 14. już edycji Rankingu Gmin Małopolski, który FRDL MISTiA od 2010 r. realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Poza wyróżnionymi trzema najlepszymi gmianami,, wyróżniono gminy, które objęły prowadzenie w poszczególnych powiatach Małopolski. Liderem Powiatu Limanowskiego zostało Miasto Mszana Dolna!

wto, 5 gru 2023, 08:25:07

MSZANICANKI ZAŚPIEWAŁY NA SESJI

Na 70 sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej został zaproszony zespół „Mszanicanki”. Wystosowane zaproszenie na środę, 29 listopada do naszych śpiewających pań skierowane było nie bez powodu – kto śledził wiadomości lokalne na pewno wie, że „Mszanicanki” działające przy Miejskim Ośrodku Kultury, zajęły I miejsce na 49 Limanowskiej Słazie. 
 

pią, 24 lis 2023, 14:25:04

MIEJSKA BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGÓRZAŃSKĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna. Od 27 listopada do 18 grudnia do Biblioteki Miejskiej można dostarczać opisane prace.

wto, 17 paź 2023, 10:10:21

TRZECI KONKURS NA UZYSKANIE PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ I UŻYTKOWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Wójt Gminy Mszana Dolna - koordynator marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny - ogłasza konkurs na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-05/informacja-o-zglaszaniu-kandydatow-na-lawnikow-kadencja-2020-2023.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-05/informacja-o-zglaszaniu-kandydatow-na-lawnikow-kadencja-2020-2023.html