Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 26.04.2019r. Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
 
 
Jesteś w » Strona Główna

OBRONA

CYWILNA


 

Skład i zadania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Wspomniana wyżej sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń, powodowanych siłami natury lub awariami technicznymi, a także wynikających z działań zbrojnych. Dobrze zorganizowane społeczeństwo przygotowane jest do funkcjonowania w różnych ekstremalnych sytuacjach, natomiast obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie ściśle zgodnych do każdej takiej sytuacji rozwiązań systemowych, tj. odpowiedniego prawa oraz sił i środków, pozwalających na skuteczne zarządzanie kryzysowe.

Stopień zagrożeń poszczególnych miast w Polsce jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od istniejącej infrastruktury technicznej. Jednak wszędzie istnieje konieczność stosowania szerokich działań zapobiegawczych, a także dysponowania odpowiednimi siłami i środkami, utrzymywanymi w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

Obecnie w Polsce tworzony jest jednolity i spójny system przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i klęskom żywiołowym. Aktem prawnym normującym te kwestie jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

Zgodnie z przepisami prawnymi, Burmistrz Miasta Mszana Dolna został zobligowany do realizacji następujących zadań:


- kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
- realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:


- opracowywania Planu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Mszana Dolna oraz realizacji zaleceń do tegoż planu,
- zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- wykonywania przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Burmistrz wykonuje powyższe przedsięwzięcia przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Skład osobowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Mszana DolnaZespół powołano w następującym składzie:

 

Imię i nazwisko

Stanowisko w zespole

Józef Kowalczyk

Szef zespołu – Burmistrz Miasta

Antoni Róg

z-ca Szef zespołu – Sekretarz Miasta

Marian Kasprzyk

Członek – Naczelnik OSP w Mszanie Dolnej

Jakub Witosławski

Z-ca Szefa- inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Dul

Członek – Dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej

Bernadeta Ziemianin

Członek – Skarbnik Miasta

Stanisław Antosz

Członek - Prezes OSP w Mszanie Dolnej

Sabina Kogut

Członek – Kierownik MOPS-u w Mszanie Dolnej

Lek. Waldemar Siwiec

Kierownik SP ZOZ

Danuta Śmieszek

Członek Kierownik USC w Mszanie Dolnej

Agata Dudzik

Członek – Kierownik ZEAS-u

Ewa Poray Zbrożek

Członek – Inspektor pracownik Urzędu Miasta

Jakub Spędzia

Komendant Straży Miejskiej

Halina Krzysztofiak

Członek – Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Grzybacz

Członek - pracownik Urzędu Miasta

Monika Zapała

Członek - pracownik Urzędu Miasta

 


 

Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Mszana Dolna


Do zadań Zespołu należy w szczególności:


- Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
- Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego,
- Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
- Opiniowanie planu reagowania kryzysowego,
- Opiniowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej.


 Dokument w formacie pdf.

 

 

 

Powrót

Tekst przeczytany: 2207.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/zespol-zarzadzania-kryzysowego.html