Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

 Z wojewodą o wodzie dla Mszany  

 

 

W samo poniedziałkowe (6 października) południe mocna reprezentacja samorządu miejskiego zawitała na ul. Basztową 22 - tu swoją siedzibę ma Wojewoda Małopolski. Poniedziałek był dniem w którym w gabinecie wojewody Andrzeja Harężlaka zebrała się komisja opiniująca projekty zadań realizowanych w ramach programu "Osłony Przeciwosuwiskowej..". W tym gremium, oprócz wojewody zasiadają dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, wydziału rolnictwa, infrastruktury, geolog wojewódzki, profesorowie Państwowego Instytutu Geologicznego, profesorowie Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Tematem spotkania było zaopatrzenie w wodę miasta Mszana Dolna. Już waga tematu powodowała, że interes miasta Mszana Dolna był broniony przez pięć osób: burmistrza Tadeusza Filipiaka, kierownika pracowni projektowej "NBM Technologie" p.Teresę Syc-Wójcik, projektanta NBM, inspektora Marcina Długosza i dyrektora ZGK Tomasz Dula.

Na stole obrad znalazł się gotowy projekt budowlany pn.: "Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi Ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą”. Opracowanie to przewiduje budowę trzech nowych stacji uzdatniania wody:

- SUW Mszanka o wydajności Qmaxh = 50 m3/h wraz z infrastrukturą
- SUW Raba o wydajności Qmaxh = 50 m3/h
- SUW Pańskie o wydajności Qmaxh = 6 m3/h

 

Naszym celem była obrona gotowej dokumentacji i uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" niezbędnej dla dalszej realizacji projektu. Projekt techniczny dla bliźniaczych stacji uzdatniania wody SUW Mszanka (koło Klubu Sportowego Turbacz) i SUW Raba (koło studni na ul. Krakowskiej) przewiduje zastosowanie najnowszych technologii uzdatniania wody. Proces technologiczny przewiduje poprawną pracę stacji niezależnie od jakości wody ujmowanej ze studni wielkodymensyjnych wybudowanych w roku poprzednim. Szczególny nacisk położono na podwyższone usuwanie mętności, pewny proces pozbawienia wody skażeń mikrobiologicznych i dodatkowe zabezpieczenie przed zwiększeniem stężenia azotanów. Woda pobrana przez studnie będzie wstępnie napowietrzana i dezynfekowana ozonem. Następnie trafi na filtry żwirowe I stopnia które mogą być wspomagane koagulacją. Kolejny etap uzdatniania to ozonowanie w kolumnach kontaktowych i filtracja II stopnia na filtrach ciśnieniowych z węglem aktywnym. Wreszcie odwórcona osomoza, dezynfekcja lampą UV i dwutlenkiem chloru. Czysta woda może być podana do sieci. Dodatkowo dla SUW Mszanka przewiduje się budowę zbiorników retencyjnych terenowych o pojemności 600m3 i pompowni sieciowej. Wreszcie w SUW Pańskie ze względu na bardzo dobrą jakość ujmowanej wody trzeciorzędowej woda poddana zostanie jedynie dezynfekcji końcowej. Wszakże wymogiem dla uruchomienia tej stacji jest doprowadzenie na osiedle Pańskie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co też jest częścią projektu. Całe opracowanie obejmuje pełną automatyzację procesów, zdalne sterowanie stacjami i punktami dystrybucji wody, ciągły monitoring stanów i procesów produkcyjnych, budowę stacji wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nowych budynków.



To bardzo duże przedsięwzięcie budowlane i ze względu na znaczne koszty realizacji zostało podzielone na 3 etapy. W kolejnych latach planuje się budowę SUW Mszanka, koszt realizacji 8,4 mln zł; SUW Raba, koszt realizacji 7,6 mln zł; SUW Pańskie, koszt realizacji 3,9 mln zł. Po raz pierwszy w Mszanie Dolnej podjęto temat zaopatrzenia w wodę w sposób tak kompleksowy. Nowe stacje, nowe sieci wodociągowe i zbiorniki wraz z istniejąca infrastruktura zapewnią bardzo wskazaną dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w wodę. Niezależnie od warunków środowiskowych na poszczególnych ujeciach do sieci będzie mogła być podawana zawsze i w sposób ciągły woda o najwyższych parametrach zdatna do picia prosto z kranu bez przegotowywania.

W świetle powyżej opisanego ogromnego zakresu rzeczowo finansowego zadania i jego możliwości finansowania w 80% w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" pozytywna opinia komisji była kluczowa dla dalszej realizacji prac. Dotychczasowe dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacja projektowa i budowa nowych studni to wydatki w kwocie ok. 800 tys. które zostały w 100% pokryte ze środków zewnętrznych. Dyskusja pod przewodnictwem wojewody była długa. Analizowano potrzeby miasta w zakresie ilości wody z nowych ujęć. Nasze argumenty o bezwzględnej konieczności szybkiego rozpoczęcia prac poparte aktualną dokumentacją fotograficzną zniszczonego ujęcia wody Szklanówka okazały się skuteczne.

W poniedziałek 06.10.2014 Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" wydał jednogłośnie pozytywną opinie dla wykonanych projektów nowych stacji uzdatniania wody. Ta decyzja zamyka finansowo etap projektowania. Otwiera możliwości starania się o pozwolenia na budowę i budowę nowych obiektów. Pozwala ubiegać się o ich finansowanie. Jest decyzją kluczową dla dalszej realizacji projektu zaopatrzenia miasta w dobrej jakości wodę pitną.

 

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1750.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/z-wojewoda-o-wodzie-dla-mszany.html