Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 18.11.2018r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013
Nowe stawki i deklaracje 
 
 

Od 1 stycznia 2014 obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Mszana Dolna podjęła uchwałę w dniu 25 października br. zmieniającą stawki za gospodarowanie odpadami z uwagi na to, że koszty funkcjonowania systemu nie były pokrywane w całości z wpływów z tych opłat. Gminy nie mogą pokrywać kosztów gospodarowania odpadami z innych źródeł niż opłaty uiszczone przez mieszkańców. Potwierdza to postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2012 r. W orzeczeniu tym TK stwierdził, że od 1 lipca 2013 r. opłaty te z cywilnoprawnej należności za usługę przekształciły się w opłatę (daninę) publiczną, do której stosuje się przepisy dotyczące publicznoprawnych opłat ponoszonych na równi z podatkami lokalnymi na rzecz gminy (sygn. akt Tw 24/11). Comiesięczne koszty systemu wynoszą 58 948,00 zł natomiast wpływy z opłat wynosiły maksymalnie 45 707,00 zł. Tym samym różnica wynosiła 13 241,00 zł. Powyższe wynikało z faktu, iż przy planowaniu wpływów brano pod uwagę liczbę mieszkańców z ewidencji ludności Urzędu Miasta (7 864 mieszkańców). Tymczasem zgodnie ze złożonymi deklaracjami okazało się, że na terenie miasta mieszka 6 448 mieszkańców (stan na dzień 19.11.2013 r.) .
W związku ze zmianą wysokości opłaty zaistniała konieczność złożenia nowych deklaracji, które będą uwzględniać uchwalone stawki. Deklarację należy wypełnić, a następnie złożyć w Urzędzie Miasta Mszana Dolna w terminie zawartym w adnotacji na deklaracji. 
 
Zwracamy szczególną uwagę i prosimy, by w deklaracji wpisywać rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących posesje. Unikniemy dzięki temu postępowania wyjaśniającego i sankcji związanych z poświadczeniem nieprawdy.

W przypadku nie złożenia lub opóźnienia w złożeniu deklaracji, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji, jak dla odpadów zmieszanych, bez możliwości wyboru segregacji odpadów wg niższych stawek.

Druki deklaracji zostaną dostarczone do każdej nieruchomości zamieszkanej na terenie miasta przez upoważnione do tego osoby.
 
 
Po 1 stycznia 2014 roku wyliczoną w deklaracji nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mszana Dolna:

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
Konto: 67 88080006 0010 0000 0563 0037

lub wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna (ul. Piłsudskiego 2) do

15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
 
 
Nowe stawki, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, ustalone Uchwałą NR XLII/298/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:
 
 
 
 
Deklarację właściciela nieruchomości można pobrać poniżej:
 
 
(Wypełnioną deklarację należy wydrukować i podpisać własnoręcznie oraz dostarczyć do Urzędu Miasta! Przesłać elektronicznie może tylko posiadacz kwalifikowanego podpisu cyfrowego)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tekst przeczytany: 2316.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/nowe-stawki-i-deklaracje.html