Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 20.01.2018r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
 
 
Jesteś w » Strona Główna


 


Informacje w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 201 (II piętro), telefonicznie, pod numerem (18) 33 10 622 wew. 218 lub przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl 


 

INFORMACJA

 


Informacja dot. projektów pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”

 

1. Cele projektów:

Cele ogólne, rozumiane jako długofalowe i społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu:


- stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo
energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
- wzrost wykorzystania potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu.


Cele bezpośrednie projektu:


- ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań,
- zmniejszenie zużycia węgla,
- wzrost świadomości proekologicznej mieszkańców,
- polepszenie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców.

 

2. Planowane efekty:

 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła:


a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe):


- liczba zmodernizowanych instalacji: 52 szt.
- redukcja emisji w stosunku do ilości zmodernizowanych źródeł ciepła i wartości przed modernizacją oraz redukcją po modernizacji:

CO2 – 64,77%
PM10 – 99,96%
PM2,5 – 99,91 %


b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe):


- liczba zmodernizowanych instalacji: 115 szt. ( w tym 100 nowoczesnych kotłów na węgiel oraz 15 nowoczesnych kotłów na biomasę)
- redukcja emisji w stosunku do ilości zmodernizowanych źródeł ciepła i wartości przed modernizacją oraz redukcją po modernizacji:

CO2 – 46,15%
PM10 – 96,17%
PM2,5 – 91,28 %

 

3.Całkowita wartość projektów:


a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe): 757 947,26 PLN
b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe): 1 074 158,16 PLN

 

4.Wkład Funduszy Europejskich:


a) w ramach poddziałania 4.4.2 ( kotły gazowe): 735 486,14 PLN
b) w ramach poddziałania 4.4.3 ( kotły na paliwa stałe): 1 056 536,98 PLN

 

 


 

 REGULAMIN WYMIANY KOTŁÓW

 

Szanowni Państwo!


W związku z realizacją umów o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczących wymiany kotłów na paliwo stałe ( węgiel, biomasa) oraz na paliwo gazowe, zawartych w dniu 8 listopada 2017r., udostępniamy Państwu:

 

1. Regulamin podjęty uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna dnia 30 listopada 2017r wraz ze stosownymi załącznikami.

 


2. Ogłoszenie wraz z wnioskiem o dotację – (ogłoszenie zostało również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej).

 

- tutaj do pobrania wniosek w wersji edytowalnej (.doc)

 

3. Wzór umowy w ramach zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”

 

 - tutaj do pobrania 

 

 


 

INFORMACJA

 

Dotyczy: dofinansowania do urządzeń grzewczych

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z oceny energetycznej budynku i będzie odpowiedni wynosiło:

a. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW mocy wyznaczonej w ocenie

 

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie nadal wynosiła:

a. na kocioł grzewczy 8 tys. zł
b. na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenie grzewczego do 6 tys. zł. (kocioł gazowy)
c. na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego do 1 tys. zł. (niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe)

 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które znajdują się na liście głównej do audytów energetycznych, a które do tej pory nie zostały zrealizowane, kontynuowane będą w przyszłym roku, zgodnie z informację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

 

(…)obecnie realizowane umowy na wykonanie ocen energetycznych budynków nie pokrywają w pełni zapotrzebowania Wnioskodawców na ilość ocen energetycznych wynikające ze wskaźników we wnioskach o dofinansowanie.

Ponadto dotychczas zamówione oceny nie uwzględniają dodatkowych budynków, dla których zaistnieje konieczność wykonania ocen energetycznych, z powodu wycofywania się właścicieli budynków z udziału w projekcie. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt uruchomienia pierwszego przetargu na oceny energetyczne przed zakończeniem naboru wniosków, czyli zanim dokładna ilość była znana.

W związku z powyższym kolejne etapy prac będą kontynuowane po wyłonieniu Wykonawcy w wyniku nowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i/lub w trybie postępowania z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (…)

 

 


 

OGŁOSZENIE - AUDYT ENERGETYCZNY

 

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od przyszłego tygodnia (14-18 sierpnia) na terenie Miasta Mszana Dolna rozpoczną się bezpłatne audyty energetyczne budynków mieszkalnych.

 

Wykonawcą ocen energetycznych budynków w Mieście Mszana Dolna jest:


BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI (Lider konsorcjum) i BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 

Każdy z audytorów będzie posiadał upoważnienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

 

 


 

OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

 

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia wykonywania bezpłatnych audytów energetycznych na terenie miasta Mszana Dolna oraz licznymi zapytaniami, informujemy, że:


 - po uzyskaniu wiadomości o nowym terminie rozpoczęcia prac, na stronie internetowej Urzędu Miasta zostanie zamieszczone ogłoszenie w niniejszej sprawie.

 

 


 

AUDYT ENERGETYCZNY

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że od dnia 8 maja br. (planowany tydzień rozpoczęcie 8-12 maja) na terenie Miasta Mszana Dolna planowane jest rozpoczęcie bezpłatnych audytów energetycznych budynków mieszkalnych dla osób które złożyły ankiety dot. źródeł ciepła oraz oświadczenia.

Przypominamy, że audytorzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty na Państwa budynku.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia audytu to:

 

  • Marek Wachałowicz
  • Dawid Kałmuk
  • Marzena Klęk
  • Jacek Ślusarczyk
  • Daniel Wojcieszak
  • Bartłomiej MorekKażda z w/w osób powinna legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.


Zakres prac wykonawcy ocen energetycznych:


1. Wizja lokalna budynku mieszkalnego, w tym ocena stanu istniejącego budynku. Podczas wizji lokalnej zostanie wykonana m.in. dokumentacja fotograficzna: obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, ścian zewnętrznych, okien i tym podobnych. Właściciel budynku powinien udostępnić audytorowi posiadaną dokumentację techniczną budynku ( jeśli jest w posiadaniu)


2. Wykonanie świadectwa energetycznego.


3. Określenie konkretnych zaleceń termomodernizacyjnych, wybór najkorzystniejszych usprawnień z uwzględnieniem planów właściciela, określenie zaleceń związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.W tym określenie szacunkowych kosztów wykonania termomodernizacji. Zalecenia wraz z odpowiednimi współczynnikami, jakie powinny być zastosowane przez właściciela budynku, powinny być przedstawione szczegółowo jako element świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


4. Dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

 

Po przeprowadzonej ocenie audytor będzie wymagał podpisania zgody lub odmowy na zaproponowany wariant termomodernizacji. Odmowa przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych skutkuje niezakwalifikowaniem Mieszkańca do projektu.Ponadto informujemy, że:


Informacje o miejscu na liście rankingowej udzielane będą od 8 maja br., osoby które są zainteresowane tematem mogą uzyskać stosowne informacje w pokoju 201 lub pod numerem telefonu 18 33 10 417, wew. 218.

 

Lista rankingowa osób skierowanych do audytu ze względu na ochronę danych osobowych jest dostępna w pokoju nr 201 w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Osoby, które złożyły zarówno ankiety jak i oświadczenia na kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) do dnia 27.04.2017r. zostały wszystkie zakwalifikowane do audytów.

 

Dla chętnych na kotły gazowe została dodatkowo utworzona lista rezerwowa w kolejności składania ankiet oraz oświadczeń.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej.

 

 

 


 

INFORMACJASzanowni Państwo!


Właściciele budynków, którzy złożyli ankiety dotyczące źródeł ciepła proszeni są, aby w terminie do 14.04.2017r.(piątek) złożyli w Urzędzie Miasta ul. Piłsudskiego 2, pok 201 (2 piętro) lub w sekretariacie podpisane przez wszystkich właścicieli  (współwłaścicieli) oświadczenie, które jest do pobrania poniżej.


Oswiadczenie do pobrania tutaj. 

 


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w prezentacji ze spotkania, które odbyło się 04.04.2017r (wtorek).


Prezentacja do pobrania tutaj. 

 

 


 

OSTRZEŻENIESzanowni Państwo!W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi działalności na terenie Małopolski firm, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując ODPŁATNE wykonanie audytów energetycznych, przypominamy, że:

 

dla osób biorących udział w programie wymiany pieców na terenie Miasta Mszana Dolna – wykonanie audytów energetycznych jest BEZPŁATNE (jest finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej). Ponadto informujemy, że:


1. Lista audytorów wybranych przez Urząd Marszałkowski na terenie miasta Mszana Dolna – wykonujących BEZPŁATNE audyty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna ( www.mszana-dolna.eu)


2. Audytorzy, którzy rozpoczną pracę w ramach programu wymiany pieców będą posiadali stosowny identyfikator nadany przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.


3. Osoby, które zakwalifikowały się do programu zostaną poinformowane o terminie wykonania audytu przez pracowników tut. urzędu.

 

 

 

 Komunikat z Urzędu Marszałkowskiego do pobrania. 

 

 

 

 


 

 

W Mieście Mszana Dolna trwa nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę dostępną w załączniku poniżej.

 

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz umożliwi stworzenie bazy danych dotyczących osób zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii (np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Baza danych pozwoli Miastu w przyszłości starać się o ewentualne dofinansowania.

 

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego na piec na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek.

 

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł / kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000 zł.

 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście lub pocztą na adres urzędu. Podpisaną, zeskanowaną ankietę można również przesłać na adres srodowisko@mszana-dolna.pl

 

Podstawowe założenia projektu:


1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.


2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy kocioł będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.


3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8000 zł);


4. W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r. Aby zachowany został standard niskoemisyjny pieca konieczne będzie spalanie tylko węgla kamiennego o frakcji ekogroszek oraz niezbędne jest posiadanie przez kocioł podajnika.


5. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument potwierdzający trwałe usunięcie kotła. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.


6. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).


7. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.


8. Dodatkowe informacje o przykładowych kotłach na paliwo stałe można uzyskać pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę Ekoprojekt RPO – w tej kolumnie są zaznaczone przykładowe kotły spełniające wymogi projektu.


 

 

Do pobrania:


Ankieta dotycząca źródeł ciepła skierowana do mieszkańców Miasta Mszana Dolna

Prezentacja dotycząca wymiany źródeł ciepła 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wymiany źródeł ciepła - cz1 

 

 


 

 

Tekst przeczytany: 4488.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/niska-emisja.html