Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna ustala formy I przetargu oraz cenę wywoławczą zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.

 

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

             

 

numer uchwały Rady Miasta

XXVII/175/2008 z 7 lipca 2008r

opis nieruchomości

Niezabudowana działka gruntu położona przy ul.Jana Stachury „Adama” 

oznaczenie wg.ewidencji gruntów,powierzchnia

Działka ewid.4226/12 o powierzchni 05327 ha

Użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów RIVb,RV

 

numer księgi wieczystej

Kw NS2L/00023405/0

cena wywoławcza w zł

380 000,00 złotych + należny podatek VAT 23%

przeznaczenie w planie zagospodarowania

E10 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami objęte częściowo nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – wyznaczone na rysunku zmiany planu i obowiązujące w odniesieniu do budynków – projektowanych i przebudowywanych.

wadium

50 000,00 złotych

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  7czerwca 2019r ( piątek) o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr ........”.

   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 4 czerwca 2019 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.

10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

11.Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie jest obciążona jak tez nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204Burmistrz Miasta Mszana Dolna
mgr Anna Pękała              

 

Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna. Tekst przeczytany: 203.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna-190429-44.html